Institute of Information Theory and Automation

You are here

Stochastické systémy

Faculty: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne

Stochastický model (spojitý, diskrétní, stavový, logistický). Odhad parametrů modelu - problém reprodukovatelnosti apriorní hustoty parametrů. Předpověď - jedno a více kroková, se známými a neznámými parametry modelu. Stavový model, odhad stavu pomocí Kalmanova filtru. Logistická regrese, numerická maximalizace log-likelihoodu. Dynamické programování pro optimalizaci dynamických úloh.

2018-06-14 13:05