Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika

Prototype, methodology, f. module, software

Přibyl P., Altmann J., Bárta D., Bureš P., Frič V., Gelová E., Plíhal Jiří, Pliška Z., Přibyl O., Rajnoch J., Řehák J., Smutný M., Stárek T., Švédová Z., Věžník M., Vlčinský J.


publisher: ( 2014)

keywords: specialized terminology, traffic telematics, traffic teory, road ways, system engineering

preview: Download

abstract (cze):

Tato norma byla vypracována na základě výsledků rozborového úkolu RU/0801/05 Názvosloví silničních komunikací (rozborový úkol k revizi ČSN 736100 z července 1983). Po shromáždění téměř 10000 termínů z oblasti dopravy, které jsou definovány v českých technických normách a právních, správních a technických předpisech Ministerstva dopravy ČR, byly termíny spolu s jejich definicemi vytříděny a zařazeny do telematických celků. Tato norma je pátou částí souboru norem. Obsahuje veškeré podstatné termíny z oblasti dopravní telematiky.

abstract (eng):

This technical standard was drawn on the basis of analytical results the task RU/0801/05 Terminology of road ways (analytical task for revision CSN 736100 dating on July 1983). After gathering almost 10000 terms from area of transport, that are defined by Czech technical standards and legal, administrative and technical regulations the Ministry of transport Czech Republic, were terms together with their definitions sorted out and submitted to telematics units. This standard is fifth part from the set of standards. Includes all substantial terms from area traffic telematics.

RIV: JO

21.12.2012 - 16:10