Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Publication details

Varovné systémy řidiče

Journal Article

Plíhal Jiří, Šucha M.


serial: DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ vol.2014, 1 (2014), p. 29-32

project(s): 6002, ŠKODA AUTO a.s.

keywords: Advanced Driver Assistance Systems, Electronic Vehicle Systems, Vehicle Safety

preview: Download

abstract (cze):

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS, pokročilé asistenční systémy řidiče) jsou systémy, které pomáhají řidiči vyhnout se nehodě zcela, nebo zmírnit její následky. Mezi tyto systémy patří například systém varování před čelní srážkou nebo varovný systém vyjetí vozidla z jízdního pruhu. Důležitou kategorii jsou rovněž systémy, které umožňují identifikovat jiné účastníky silničního provozu, zejména zranitelné účastníky provozu – chodce, cyklisty a další na základě odezvy zařízení ve vozidle a zařízení, které je lokalizováno u dané osoby. Pokročilé asistenční systémy řidiče zahrnují celou řadu funkcí a jejich rozsah se neustále rozšiřuje, čímž se zvětšuje i počet spolupracujících systémů.Do současné doby byly stanoveny pokyny pro užití vozidlových informačních systémů skupinou ITS Informal Group (pracovní skupina založená v březnu 2010 v rámci Světového fóra pro harmonizaci vozidlových předpisů), ovšem ještě nebyly stanoveny pokyny pro užití systémů varovných a řídicích. Představení a stanovení technických požadavků pro tyto systémy se věnuje tento příspěvek.

abstract (eng):

Advanced Driver Assistance Systems are proposed to support drivers avoid, or mitigate, the effect of crashes. Among these systems includes systems like warning before forward collision or lane departure warning systems. Important category represents as well systems, that are enable to identify vulnerable participants of traffic - pedestrians, cyclists and other based on embedded vehicle system response and personal transferable device. Advanced Driver Assistance Systems imply variable functions and their scope is continuously increased, whereby is growing up number of cooperative systems. Until present time were assessed instructions for usage vehicle information systems by ITS Informal Group (Working Group setup on March 2010 in terms of World Forum for harmonization vehicle regulations), nevertheless have not been yet stated instructions for implementation warning and control systems. Purpose of this paper is to specify and introduce technical requirements for these systems.

RIV: JB

21.12.2012 - 16:10