Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Systémová rizika a nerovnováhy v evropských ekonomikách v dobe krize: teorie a empirie

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA13-11983S
Zahájení: 
01.02.2013
Ukončení: 
31.12.2015
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt má za cíl teoretický a empirický výzkum vlivů, které má jednak systémový, tj. především nadnárodní finanční šok a jednak reakce na něj (na národní a nadnárodní úrovni) na chování, výkonnost a blahobyt soukromého sektoru v otevřené ekonomice. Plánujeme přitom přispět mimo jiné k odpovědím na následující otázky: (a) Který typ ekonomické integrace, tj. prostřednictvím obchodu, nadnárodních výrobních řetězců či finančních trhů potenciálně nejvíce podporuje šíření systémových šoků namísto jejich tlumení? (b) Které druhy nadnárodních hospodářských a regulačních politik jsou nejméně náchylné k tomu, aby způsobovaly nové systémové otřesy zároveň s tím, jak se snaží překonávat otřesy stávající? Analýza bude prováděna se zvláštním důrazem na strukturální a institucionální specifika evropských ekonomik. Konkrétně, objektem zkoumání budou vzájemně propojené malé až střední otevřené ekonomiky, v nichž působí společné instituce mnohdy nápodobující funkci obdobných institucí ve standardních velkých ekonomikách, ale postrádající odpovídající pravomoc k plnému prosazení jednotících záměrů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.01.2016 - 15:56