Ústav teorie informace a automatizace

AS

Úspěšná obhajoba disertační práce

Vladimíra Sečkárová z oddělení Adaptivních Systémů úspěšně obhájila svoji disertační práci na téma "Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making".

Gratulujeme!

Prémie Otto Wichterleho pro Kamila Dedecia

kamil4.JPG
Předseda Akademie věd ČR udělil na základě doporučení komise prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 mladým nadějným vědeckým pracovníkům AV ČR. Mezi oceněnými je také Kamil Dedecius z oddělení Adaptivních systémů, UTIA.

Šindelářová

Jméno: 
Kateřina
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
air quality modelling and atmospheric chemistry
Odborné zájmy (česky): 
modelování znečištění ovzduší a atmosferická chemie
Kontakty
Místnost: 
384
Linka: 
2267
Mail: 
sindelarova
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Úspěšná obhajoba disertační práce

Pavel Hrabák z oddělení Adaptivních Systémů úspěšně obhájil svoji disertační práci na téma "Microstructure of Cellular Models of Systems with Social Interaction".

Gratulujeme!

Advanced control methods for electrical engineering applications

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba
The aim of this subject is to introduce selected advanced control techniques such as adaptive linear quadratic control, predictive control, and approximate dynamic programming (including neuro-control and reinforcement learning) as tools for design of optimal control strategy. Some of these techniques are well established in other fields but their application in electrical engineering is just at the beginning. The methods will be explained on simple tutorial problems and further developed according to the focus of each student.

Pokročilé metody řízení elektrotechnických aplikací

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba
Cílem předmětu je představit základní pokročilé řídící metody: adaptivní lineární kvadratické řízení, prediktivní řízení, aproximativní dynamické programování (včetně řízení neuronovou sítí a posilovaným učením) a jako nástroje pro návrh strategie řízení. Některé z těchto metod jsou již delší dobu známé z jiných oblastí, avšak jejich využití v elektrotechnice je teprve v počátcích. Techniky budou předvedeny na triviálních příkladech a dále rozvíjeny podle tématického zaměření jednotlivých studentů.

Statistické metody pro odhadování neurčitých systémů

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba
Cílem předmětu je seznámit studenty se statistickými metodami používaných pro odhad systémů s neznámými parametry, neznámým stavem či strukturou. Nejzákladnějším modelem který bude studován je lineární regrese, která je základem známé metody nejmenších čtverců, avšak dá se s ní definovat mnohem složitější úlohy jako je odhadování struktury modelu. Dalšími tématy předmětu jsou tvorba neurčitého modelu z dat, metody Monte Carlo, či metody rekurzivního odhadu stavu, např. aplikace Bayesovské filtrace v elektrotechnice a komunikačních technologiích.

Quinn

Jméno: 
Anthony Paul
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Trinity College Dublin
Pozice česky: 
Trinity College Dublin
Kontakty
Web: 
http://people.tcd.ie/aquinn
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Non-parametric Bayesian Models of Response Function in Dynamic Image Sequences

Algorithms for Blind Source Separation with different response functions (RF) priors can be downloaded here.

Ocenění v Rektorysově soutěži

diplom_Rektorys_OT.jpg
Odborná porota 7. celoškolského ročníku Rektorysovy soutěže v aplikované matematice pořádaněho Katedrou matematiky, FSv ČVUT, udělila 1. místo Ondřejovi Tichému z oddělení Adaptivních systémů za práci "On Sparsity in Bayesian Blind Source Separation for Dynamic Medical Imaging".
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace