Ústav teorie informace a automatizace

AS

Invited Talks

Confirmed Invited Talks (in alphabetical order)

Craig Boutilier, University of Toronto, Canada

PREFERENCE ELICITATION FOR SOCIAL CHOICE: A STUDY IN STABLE MATCHING AND VOTING (joint work with Joanna Drummond and Tyler Lu)

Organisers

  • Miroslav Kárný, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Tatiana Valentine Guy, Department of Adaptive Systems, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic

In case of any question about submission, please contact us via e-mail imperfectDM@utia.cas.cz.

Call for Contributions

The workshop will include talks with extensive discussions and poster sessions. We invite participants to submit draft papers describing the technical content of proposed contribution. We especially encourage submissions that directly address any of the topics, but related papers are also welcomed. The selected submission may be accepted either as an oral presentation or as a poster presentation.

Important Dates

 

Submission of papers due:

 

June 28, 2013 JULY 7, 2013

 

Notification of acceptance for the workshop and decision on selection of contributions for the book due:

 

July 19, 2013  SENT

 

Format

This is a one-day workshop in conjunction with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (

Control of complex systems

Vedoucí projektu: Ing. Lubomír Bakule, CSc.
Oddělení: AS
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2013 - 2016

Fully Probabilistic Design of Dynamic Decision Strategies for Imperfect Participants in Market Scenarios

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA13-13502S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2013 - 2016
Další informace: zde

Cena České společnoti pro ochranu před zářením udělena Radku Hofmanovi

Cena České společnoti pro ochranu před zářením udělena Radku Hofmanovi

Česká společnost pro ochranu pře zářením udělila cenu pro nejlepší práci madých autorů v oblasti ochrany před ionizujícím zářením Ing. Radku Hofmanovi, Ph.D. z oddělení AS Ústavu teorie informace a automatizace za jeho disertační práci.

Probabilistic distributed industrial system monitor

Vedoucí projektu: RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): 7D12004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání: 2013 - 2015

Model zpoždění vozidel mezi křižovatkami

Název práce v Aj: 
Modelling vehicle delay between signalized intrsections
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
AS/2358
Klíčová slova: 
Dopravní oblast, řízení dopravy ve městě, světelná signalizace, zpoždění.

Jedním z možných deskriptorů stavu dopravního systému je zpoždění vozidel v oblasti. Zpoždění definujeme jako rozdíl doby, za kterou by vozidlo projelo sledovanou oblast bez zastavení a reálně naměřené doby průjezdu – platí tedy, že čím déle řidič čeká na zelenou či jede v pomalu se pohybujících kolonách, tím je jeho zpoždění větší.

Úkoly: 
  1. Seznamte se s problematikou řízení světelné signalizace a běžnými dopravními senzory.
  2. Proveďte rešerši dostupných modelů zpoždění vozidel a zhodnoťte je z hlediska potřebných vstupních veličin.
  3. Podle informací z dostupné literatury navrhněte jednoduchý model zpoždění vozidla pi průjezdu řízenou dopravní oblastí.
  4. Model porovnejte s údaji o zpoždění, poskytovanými mikrosimulátorem dopravy.
Literatura: 
  1. S. Lin, B. De Schutter, S.K. Zegeye, H. Hellendoorn, and Y. Xi, “Integrated urban traffic control for the reduction of travel delays and emissions,” Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2010), Madeira Island, Portugal, pp. 677–682, Sept. 2010.
  2. Technické podmínky TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. 1. vydání schváleno Ministerstvem dopravy a spojů 7. 5. 1996 pod č. j. 17 631/96-230, 2. vydání schváleno Ministerstvem dopravy k 15. 4. 2006 pod č. j. 243/2006-120-STSP/2.
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace