Ústav teorie informace a automatizace

AS

Important Dates

 

Submission of papers due:

 

June 28, 2013 JULY 7, 2013

 

Notification of acceptance for the workshop and decision on selection of contributions for the book due:

 

July 19, 2013  SENT

 

Format

This is a one-day workshop in conjunction with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (

Control of complex systems

Vedoucí projektu: Ing. Lubomír Bakule, CSc.
Oddělení: AS
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2013 - 2016

Fully Probabilistic Design of Dynamic Decision Strategies for Imperfect Participants in Market Scenarios

Vedoucí projektu: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): GA13-13502S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2013 - 2016
Další informace: zde

Cena České společnoti pro ochranu před zářením udělena Radku Hofmanovi

Cena České společnoti pro ochranu před zářením udělena Radku Hofmanovi

Česká společnost pro ochranu pře zářením udělila cenu pro nejlepší práci madých autorů v oblasti ochrany před ionizujícím zářením Ing. Radku Hofmanovi, Ph.D. z oddělení AS Ústavu teorie informace a automatizace za jeho disertační práci.

Probabilistic distributed industrial system monitor

Vedoucí projektu: RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): 7D12004
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Trvání: 2013 - 2015

Model zpoždění vozidel mezi křižovatkami

Název práce v Aj: 
Modelling vehicle delay between signalized intrsections
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
AS/2358
Klíčová slova: 
Dopravní oblast, řízení dopravy ve městě, světelná signalizace, zpoždění.

Jedním z možných deskriptorů stavu dopravního systému je zpoždění vozidel v oblasti. Zpoždění definujeme jako rozdíl doby, za kterou by vozidlo projelo sledovanou oblast bez zastavení a reálně naměřené doby průjezdu – platí tedy, že čím déle řidič čeká na zelenou či jede v pomalu se pohybujících kolonách, tím je jeho zpoždění větší.

Úkoly: 
 1. Seznamte se s problematikou řízení světelné signalizace a běžnými dopravními senzory.
 2. Proveďte rešerši dostupných modelů zpoždění vozidel a zhodnoťte je z hlediska potřebných vstupních veličin.
 3. Podle informací z dostupné literatury navrhněte jednoduchý model zpoždění vozidla pi průjezdu řízenou dopravní oblastí.
 4. Model porovnejte s údaji o zpoždění, poskytovanými mikrosimulátorem dopravy.
Literatura: 
 1. S. Lin, B. De Schutter, S.K. Zegeye, H. Hellendoorn, and Y. Xi, “Integrated urban traffic control for the reduction of travel delays and emissions,” Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2010), Madeira Island, Portugal, pp. 677–682, Sept. 2010.
 2. Technické podmínky TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. 1. vydání schváleno Ministerstvem dopravy a spojů 7. 5. 1996 pod č. j. 17 631/96-230, 2. vydání schváleno Ministerstvem dopravy k 15. 4. 2006 pod č. j. 243/2006-120-STSP/2.

Modely fronty na křižovatkách řízených světelnou signalizací

Název práce v Aj: 
Modeling queues at signalized intersections
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
AS/2358

Odhad front na křižovatkách řízených dopravní signalizací je klasickým problémem v dopravním inženýrství a operačním výzkumu. Nicméně, obecná teorie schopna vysvětlit, jak se fronty tvoří a způsobují zpoždění pro řidiče stále chybí.

Úkoly: 
 1. Seznamte se se stavem problematiky řízení dopravní signalizace pomocí pevného řízení.
 2. Zpracujte přehled hlavních modelů délky fronty na řízené křižovatce.
 3. Implemetujte Markovovský probabilistický model z TU Delft dle dostupné literatury.
 4. Model porovnejte s mikrosimulací dopravy v mikrosimulátoru Aimsun.
Literatura: 
 1. Technické podmínky TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. 1. vydání schváleno Ministerstvem dopravy a spojů 7. 5. 1996 pod č. j. 17 631/96-230, 2. vydání schváleno Ministerstvem dopravy k 15. 4. 2006 pod č. j. 243/2006-120-STSP/2.
 2. Viti, F., van Zuylen, H.J. Probabilistic models for queues at fixed control signals. Transportation Research Part B (2009), doi:10.1016/j.trb.2009.05.001
 3. Viti, F., Van Zuylen, H.J., 2004. Modeling queues at signalized intersections. Transportation Research Record 1883, 68–77.
 4. Rouphail, N., Tarko, A., Li, J., 2000. Traffic flow at signalized intersections. In: Lieu, H. (Ed.) Revised Monograph of Traffic Flow Theory (chapter 9). Update and Expansion of the Transportation Research Board (TRB) Special Report 165.

Buněčné modely dálniční dopravy

Název práce v Aj: 
Cell Transmission Models for Highway Traffic
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
AS/2358
Klíčová slova: 
cell transmission model, řízení dopravy na dálnici

Buněčný model dopravního proudu (angl. Cell Transmission Model, CTM), navržený C. F. Daganzem v roce 1994, je populární inženýrskou metodou řešení pohybu vlny vozidel na komunikaci. Model je v podstatě jednoduchou numerickou metodou řešení kinematické vlnové rovnice.

Úkoly: 
 1. Seznamte se s možnými modely dopravy na dálnici.
 2. Prostudujte blíže původní publikace o CTM.
 3. Sestavte model založený na CTM pro vybranou část silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).
 4. Porovnejte svůj model na mikrosimulaci zvolené části okruhu.
Literatura: 
 1. Daganzo C.F., The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 28, Issue 4, August 1994, Pages 269-287
 2. Daganzo C.F. The lagged cell-transmission model, 14th ISTTT Symposium, Jerusalem, Israel, 1999
 3. Daganzo, C.F. On the Variational Theory of Traffic Flow: Well-Posedness, Duality and Applications. UC Berkeley: UC Berkeley Center for Future Urban Transport: A Volvo Center of Excellence, 2006
 4. Newell G.F. A simplified theory of kinematic waves in highway traffic, part I: General theory, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 27, Issue 4, August 1993, Pages 281-287

Modelově orientované řízení pro průmyslové stroje a roboty

Název práce v Aj: 
Model based control for industrial machines and robots
Školitel: 
Typ práce: 
diplomová
Pracoviště/Tel.: 
ÚTIA, odd. adaptivních systémů, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 / 26605 2310
Klíčová slova: 
Průmyslové roboty, prediktivní řízení, CNC řízení, řízení v reálném času, modelování, matematicko-fyzikální analýza

Cílem práce je návrh, softwarová optimalizace a implementace algoritmů modelově založeného řízení pro mechatronické struktury, které tvoří základ průmyslových strojů a robotů. Implementace algoritmů se předpokládá ve formě autonomních funkcí, umožňujících jejich nezávislé testování pro různé typy mechatronických konfigurací.

Úkoly: 
1. Seznamte se s řídicími algoritmy modelově orientovaného řízení.
2. Proveďte modelovou (matematicko-fyzikální) analýzu a sestavte model konkrétní mechatronické struktury.
3. Implementujte a ověřte jeden vybraný řídicí algoritmus prostřednictvím M funkcí a S funkcí pro MATLAB & Simulink.
Literatura: 
1. Belda, K., Böhm, J., Píša, P.: Concepts of Model-Based Control and Trajectory Planning for Parallel Robots. Proc. of 13th IASTED Int. Conf. on Robotics and Applications 2007, Würzburg, Germany. pp. 15-20.
2. Bobál, V., Böhm, J., Fessl, J., Macháček, J.: Digital Self-tuning Controllers Algorithms, Implementation and Applications, Springer 2005.
3. J. A. Rossiter: Model-Based Predictive Control, A Practical Approach, London, CRC Press, 2003.
4. Další plnotextové zdroje: http://as.utia.cas.cz/asc - Link to GPC pages.
Poznámka: 
Téma pro diplomovou práci.
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace