Ústav teorie informace a automatizace

VU

ÚTIA Vás vítá

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA) je veřejná výzkumná instituce neuniverzitního typu, zřízená Akademií věd České republiky. ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum na poli informatiky, zpracování signálů a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie systémů a teorie řízení. Kromě výzkumu je ústav široce zapojen do pregraduálního i postgradualního vzdělávání, vydává časopis Kybernetika a je soudně-znaleckým ústavem v oboru kybernetika a výpočetní technika. ÚTIA se skládá z osmi vědeckých oddělení, výpočetního střediska, knihovny, provozního oddělení a hospodářské správy. V čele ústavu stojí ředitel, Rada pracoviště a Dozorčí rada. Poradním orgánem ředitele je Atestační komise.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08, Praha 8
Česká republika
více informací: zde
tel:+420 266 053 111
fax: +420 286 890 378
email: utia (a) utia.cas.cz
Chystané semináře:

Novinky:

Čestný titul AV ČR udělen prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc. - 18.12.2017
Diplom emeritního pracovníka
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, jmenovala dne 18. prosince 2017 prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc. emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru.
29
Paper, co-authored by Prof. S. Celikovsky from Department of Control Theory awarded "EEA Demonstrator Paper Prize" at IFAC 2017 World Congress in Toulouse, France - 13.11.2017
The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic Manipulation" by Jiri Zemanek, Sergej Celikovsky a Zdenek Hurak was awarded the EEA Demonstrator Paper Prize. This special demonstrator prize is funded by Club EEA (French association of professors and researchers in electrical and information sciences). "EEA Demonstrator Paper Prize" https://www.ifac2017.org/prizes#DPP see more http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317325430
29
Uděleny ceny v soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA - 06.11.2017
Laureáti ceny o nejlepší publikaci 2017
Dne 6.11.2017 byly oceněným výhercům soutěže o nejlepší publikaci slavnostně uděleny diplomy za jejich práci. Podrobnosti zde.
7
Udělení titulu „doktor věd“ - 24.05.2017
Photo from the ceremony.
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
7

Další novinky...

50. výročí založení ústavu

50th Anniversary of Foundation of the Institute

Historie

Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) vznikl 1. ledna 1959 spojením dvou pracovišť tehdejší Československé akademie věd – Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku a oddělení teorie informace Ústavu radiotechniky a elektroniky. ÚTIA tedy v letošním roce slaví padesát let své existence, což je v rychle se vyvíjejícím světě vědy věk úctyhodný, zvláště když si uvědomíme množství společensko-historických změn a s nimi souvisejících reorganizací vědy a výzkumu u nás, které za tu dobu nastaly.

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2008

KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena

 Sun Rongfeng, Swart J. M.: The Brownian net. The Annals of Probability 3(2008) 1153-1208.

2. cena

Grim J., Hora J.: Iterative principles of recognition in probabilistic neural networks. Neural Networks 21 (2008), 838-846.

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2008

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

KATEGORIE: Publikace všeobecné

[1] Babak Mahdian, Saic S.: Blind Authentication Using Periodic Properties of Interpolation“. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Vol. 3, 3 (2008), pp. 529-538.

Vnitřní předpisy

Kód Název Účinnost Ukončení Poznámka
2018_002Úprava systému benefitů01.01.2018-Dodatek k 2014_001edit
2018_001Vnitřní mzdový předpis01.01.2018-Nahrazuje předpisy 2013_003, 2014_004 a 2015_004edit
2017_003Jednotná podoba názvu ústavu01.01.2018-Nahrazuje předpis 2014_008edit
2017_002Požadavky pro zařazování pracovníků do kvalifikačních stupňů24.10.201724.10.2021edit
2017_001Ochrana práv zaměstnavatele 10.01.2017-Doplnění Pracovního řádu 2007_006edit
2016_006Veřejné zakázky malého rozsahu01.12.2016-Nahrazuje 2013_002edit
2016_005Zpracování smluv podle zákona o registru smluv01.07.2016-edit
2016_004Způsob nakládání s výsledky řešení projektu výzkumu a vývoje s podporou MPO projekt č. FR-TI4/43631.05.2016-edit
2016_003Úprava postupů při nákupech zboží a služeb pro ústav01.02.2016-Nahrazuje 2007_014edit
2016_002Spisový a skartační řád01.01.2016-Nahrazuje 2013_004edit
2016_001Příspěvek na stravování zaměstnanců01.01.2016-Dodatek k 2010_005edit
2015_004Dodatek mzdového předpisu01.01.201631.12.2017edit
2015_003Domácí řád školicího a rekreačního střediska01.05.2015-edit
2015_002Finanční příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců01.04.2015-edit
2015_001Obvyklá mzda pro účely projektů01.03.2015-edit
2014_008Jednotná podoba názvu ústavu01.01.201531.12.2017edit
2014_007Dodatek interního předpisu 2007-010 - Organizační řád01.01.2015-Zrušení centra DARedit
2014_006Čerpání benefitů - dodatek21.10.201421.10.2024Dodatek k předpisu 2014_001edit
2014_005Pravidla pro využívání a rezervaci tělocvičny06.06.2014-edit
2014_004Výše odměn na projektech s mezinárodní účastí01.07.201431.12.2017Dodatek mzdového předpisu č. 2013_003edit
2014_003Rozvržení a evidence pracovní doby01.07.2014-Dodatek Pracovního řádu (int. předpisu 2012_003)edit
2014_002Stipendium Milana Mareše01.01.2014-edit
2014_001Systém benefitů pro zaměstnance ÚTIA AV ČR, v.v.i.01.01.2014-edit
2013_004Spisový a skartační řád01.01.201431.12.2015edit
2013_003Vnitřní mzdový předpis01.01.201431.12.2017Nahrazuje předpis 2007_12edit
2013_002Veřejné zakázky malého rozsahu01.12.201330.11.2016edit
2013_001Směrnice o organizaci požární ochrany01.11.2013-Nahrazuje interní předpis č. 2007_011 z 29. 8. 2007edit
2012_005Obecné zásady čerpání účelové podpory na řešení projektů07.05.2012-edit
2012_004Příspěvky na penzijní a životní pojištění zaměstnanců01.10.2012-edit
2012_003Pracovní řád03.01.2012-edit
2012_002Sociální fond01.01.2012-Doplňuje 2007_008edit
2012_001Upřesnění cestovních náhrad01.01.2012-Nahrazuje 2010_004edit
2011_002Pravidla pro stanovení výše režijního příspěvku z příjmů hlavní činnosti05.05.2011-edit
2011_001Pravidla a ceník pro rezervaci a využívání přednáškových místností01.02.2011-Nahrazuje 2007_004edit
2010_007Práva k výsledkům činnosti, která není veřejnou zakázkou01.01.2011-edit
2010_006Dodatek Kolektivní smlouvy č. 401.01.2011-edit
2010_005Příspěvek na stravování zaměstnanců01.01.2011-Nahrazuje 2007_013, upraven předpisem 2016_001edit
2010_004Upřesnění cestovních náhrad01.11.201031.12.2011edit
2010_003Dodatek Kolektivní smlouvy č. 301.06.2010-edit
2010_002Dodatek kolektivní smlouvy01.01.201031.12.2015edit
2010_001Užívání dvora04.01.2010-edit
2009_003Obecná pravidla pro zařazování pracovníků do kvalifikač. stupňů 19.10.200923.10.2017edit
2009_002Statut emeritního pracovníka ÚTIA01.01.2010-edit
2009_001Režijní příspěvek z příjmů z hl. činnosti22.04.2009-edit
2008_008Dodatek mzdového předpisu01.01.200931.12.2017Tabulka tarifů - provozedit
2008_007Dodatek kolektivní smlouvy01.01.200931.12.2010náhrada mzdy v případě nemoci - nahrazen dodatkem č.4, tj. předpisem 2010_006edit
2008_006Opatření po dobu rekonstrukce budovy B 14.07.200817.09.2008edit
2008_005Organizace a schvalování pracovních cest16.06.2008-edit
2008_004Jednotná podoba názvu ústavu 16.04.200831.12.2017edit
2008_003Bezpečnost osob po dobu rekonstrukce budovy01.04.200831.12.2008edit
2008_002Rozpočet sociálního fondu01.01.200831.12.2008edit
2008_001Sazby účetních odpisů 01.01.200831.12.2016edit
2007_015Statut časopisu Kybernetika01.01.200831.12.2016edit
2007_014Úprava postupů při nákupu na Internetu 01.12.200731.01.2016edit
2007_013Příspěvek na stravování zaměstnanců 01.01.200831.12.2016edit
2007_012Mzdový předpis01.01.200831.12.2013edit
2007_011Požární ochrana15.09.200731.12.2016edit
2007_010Organizační řád 01.07.2007-upraven 2014_007edit
2007_009Knihovní řád01.07.2007-edit
2007_008Pravidla pro hospodaření s fondy v.v.i. 30.06.2007-viz 2012_002edit
2007_007Spisový a skartační řád 01.07.200731.12.2016edit
2007_006Pracovní řád23.05.2007-Kolektivní smlouva. Viz 2012_003edit
2007_005Některé náležitosti pracovních cest 25.04.2007-edit
2007_004Rezervace a ceník přednáškových místností 18.04.200731.01.2011edit
2007_003Upřesnění cestovních náhrad09.02.200731.10.2010edit
2007_002Rozpočet sociálního fondu na rok 200701.01.200731.12.2007edit
2007_001Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem01.01.200729.06.2007nahrazen - viz 2007_008edit

Soutěž o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA

Ředitel ÚTIA ve spolupráci s Radou ÚTIA vyhlašuje pravidelnou každoroční soutěž o nejlepší publikaci a aplikaci zaměstnanců ÚTIA. Cílem soutěže je podpořit a ocenit vznik kvalitních vědeckých prací zaměstnanců ústavu.

 

Pravidla soutěže 

Research positions open

The deadline for applications already passed. The applicants will be notified via email by the 31st October.

Rada pracoviště

Dokumenty z Rady pracoviště UTIA - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace