Ústav teorie informace a automatizace

Žadný

Important Dates

 

Submission of papers due:

 

June 28, 2013 JULY 7, 2013

 

Notification of acceptance for the workshop and decision on selection of contributions for the book due:

 

July 19, 2013  SENT

 

Format

This is a one-day workshop in conjunction with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (

zapisy2013

Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012..

Zápisy z roku 2013 najdete dole na stránce - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.

Kontrola grantových kódů

Následující tabulka obsahuje ty projekty řešené v ÚTIA AV ČR, v.v.i., jejichž identifikační kód, tak jak je uveden na stránkách ústavu (první sloupec), nebyl nalezen v Centrální evidenci projektů. Porovnání obou databází je provedeno podle identifikačního kódu projektu. Není-li identifikační kód uveden správně, nebude pak projekt propojen s odpovídajícím seznamem literatury a dalšími údaji.

Projekty, které nejsou v Centrální evidenci projektů uvedeny (například projekty podporované zahraničními agenturami, nebo zcela nové) se v tomto seznamu samozřejmě objeví.

KódNadpisOps
FP7-ICT-215594COSINE2 - Co-ordinating Strategies on Embedded Supravit
IAA100750603Informační geometrie mnohorozměrných modelů statupravit
IST-2001-34744Real Reflect - Real Time Visualization of Compleupravit
FP6-IST-004225COSINE - Co-ordinating Strategic Initiatives on upravit
IST-2001-38738NetCeE - Networking Central and Eastern Europeupravit
IST-2000-31059CEeB - Promoting Co-operation of Central Europe upravit
Kontakt ME 231IDF EMSYS - Establishment of an integrated desigupravit
C9993079/00/021297Shell International, donation no. C9993079/00/02upravit
IAA101120604Spatial-temporal point processes and their appliupravit
startovací projekt AV Matematické metody pro zvyšování rozlišení digitupravit
1M0567Center for Applied Cyberneticsupravit
GA102/09/1278Advanced methods of blind source separation and upravit
KJB100750901Typical return times in dynamical systemsupravit
48908Medical image registration and fusionupravit
GA102/08/0470Detection of digital image forgeries by passive-upravit
72507Grain morphology description for material classiupravit
NCRData Modellingupravit
GA202/05/0242Space resolved ballistic electron emission spectupravit
GP102/01/P065Geometric registration of degraded imagesupravit
6002Spolupráce se Škoda Auto a.s.upravit
FP6-IST-027611AETHER - self-Adaptive Embedded Technologies forupravit
FP6-IST-015823IST World - Knowledge Base for RTD competencies upravit
IST-2001-34016RECONF 2 - Design methodology and environment foupravit
IST-1999-14184Idealist5fp - Information Dissemination and Euroupravit
FP6-IST-045059Idealist7fp - Support for participants in ICT Prupravit
FP6-IST-511355Idealist34 - Partner Search Support for participupravit
INCO-Copernicus 977122Idealist EAST - Information Dissemination and Euupravit
AV ČR M100750901Image analysis and automatic analysis of artworkupravit
IFAC Activity in the Technical Committee on Nonlupravit
Ministry of Education of the Czech RepublicStabilisation de systemes mechaniques articules upravit
1QS108040510RETAC - Technologie pro zlepšení testovatelnostiupravit
1ET400750408RIPAC - Prostředky pro rychlý vývoj HW-akcelerovupravit
1ET400750406SESAP - Participace na vývoji evropské standardiupravit
GA102/04/2137Návrh vysoce spolehlivých řídících systémů pomocupravit
1ET100750408ORPHEUS - Digitální video-senzorický systém záchupravit
1ET300750402ADSL - Specifikace kvalitativních kritérií a optupravit
FI-IM3/036Intelligent information system of maintenance maupravit
LA282IFAC - working activity in Technical Committee oupravit
1M06047Research Center for Quality and Reliability of Pupravit
GA101/06/0226Surface-modified carbon composites as potential upravit
IAA1075403New results in testing the goodness-of-fit basedupravit
GA201/07/0237Infinite dimensional stochastic systemsupravit
IAA2075302Multidimenzionální komponentové pravděpodobnostnupravit
GEICC/08/E010Logika kauzálního a pravděpodobnostního usuzovánupravit
GD201/05/H007Statistical dynamical models and their applicatiupravit
MSMT 8Recognition and classification of multidimensionupravit
MSMT 69Intelligent and information technology for inforupravit
PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazovéhoupravit
110330-CP-2003-ES-Minerva-MEducalibreupravit
MV-25305- /OBV-2010Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i aupravit
P202/10/P509Detection of JPEG image forgeries using passive-upravit
GAČR 402/09/H045 Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financíupravit
GAČR 402/08/0618 Size and value of information in the optimizatioupravit
GAČR 402/01/0339Development and Decision under Uncertainty in Ecupravit
GAČR 402/98/0742Modelling and Decision in Time-Dependent Economiupravit
GA ČR 402/08/P207 Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Fupravit
GP201/06/P434Urban traffic feedback controlupravit
1ET101050403Artificial intelligence methods in diagnostics fupravit
1F43A/003/120Transportation control in the centers of historiupravit
Maďarská AV - MTA - SZTAKY - ÚTIAModelling, control and diagnostics of nonlinear upravit
MŠMT ME 26-2003-04Control and supervision of technological processupravit
GA102/03/0049Dynamic clustering: theory, algorithms and softwupravit
IBS1075351Dynamic clustering for control of complex procesupravit
ESFTowards electronic democracyupravit
Bulgarian Academy of Sciences - ÚTIAMethods for modelling, estimation and control ofupravit
MŠMT ME 2000-02Advanced tools for control and monitoring of comupravit
GA102/01/0021Nelineárni odhadování a detekce změn stochastickupravit
GA102/00/D072Řešení modelovacích úloh a algoritmických probléupravit
SÚJB-1042Co-operation on localization of RODOS systemupravit
IST-ProDaCTools-No.IST-1999-12058Decision-support tool for complex industrial proupravit
HPMF-CT-1999-00347Geometric methods in algebraic theory implementaupravit
GA101/99/0729Redundant parallel robots and their controlupravit
IGA-MZČR-4581-3Influence of biophysical factors on thyroid cancupravit
IAA275103Robust distributed control of large scale systemupravit
ME245Fault Detection and Isolation - Cooperation withupravit
Esprit-25729Decision-support tool for complex industrial proupravit
MŠMT ME 245Model-based fault detection and isolation for inupravit
EU-COST-OL82.20 Quality assurance for processing of data measureupravit
MŠMT ME 8-2005-06Data-driven modelling for decision-making supporupravit
AV ČR - CNR ItálieAdvanced techniques of Bayesian decision making upravit
2C06008VLAM - Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesoupravit
1M0567CAK 2 - Centrum aplikované kybernetiky (Centre fupravit
OK08002OKO ICT Oborová kontaktní organizace (OKO ICT Brupravit
FP7-ICT-231367Idealist2011 Trans-national cooperation among ICupravit
FP7-ICT-288598Idealist2014 Trans-national cooperation among Iupravit
IAA1030405Vývoj programového systému pro řešení rozsáhlýchupravit
GA ČR 201/09/1891 Multidimenzionální modely neurčitostiupravit
GA ČR 201/09/1957 Vývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárnupravit
GAP202/10/0618Bregman distances, divergences, and optimal algoupravit
TA01030603New methods for urban traffic control in congestupravit
GA402/04/1026Aggregation Principles in Economic-Mathematical upravit
IAA1075301Semantical Component of Vague Verbal Dataupravit
IAA7075202Economic Dynamics: Analytical and Computational upravit
GA402/04/1294Stochastic Decision Approaches in Nonlinear Econupravit
GA402/05/0115Validation of Economic Decision Models and Resulupravit
GD402/03/H057Nonlinear dynamical economic systems: Theory andupravit
GA402/06/0990Nonlinear Dynamic and Stochastics of Economics Supravit
GA402/06/1417Mathematical modeling of the microstructure of tupravit
LC06075Center for fundamental research for dynamical ecupravit
GA102/05/0011Structure and Universality in Complex Control Syupravit
GA102/08/0186Algorithms for Complex Systems Analysis and Conupravit
LA09026Representation of the Czech Republic in the IFACupravit
GAP103/12/1794Advanced methods for complex systems analysis anupravit
MEB020740Structural Approaches and Numerical Linear Algebupravit
MEB020906Stabilisation de systemes mechaniques articules upravit
GP102/07/P413Numerical Methods for Complex Systems Controlupravit
LA 274IFAC - Activity in the Technical Committee for Nupravit
MEB020807Theory and application of infinite systems of inupravit
GA201/06/1323Probabilistic methods in the study of phase tranupravit
GA201/09/1931Large interacting lattice systems: Gibbs states upravit
M.B. International Telecom Labs S.r.l. - ÚTIADVB-T2 Compliant Receiverupravit
OE230XML_FED - XML for elderly and disabled (E!3582)upravit
Celoxica Limited - ÚTIADigital Signal Processing Librariesupravit
Celoxica Limited - ÚTIADouble Precision Floating Point Exp and Log Funcupravit
FP6-IST-511324CISTRANA - Coordination of IST Research and Natiupravit
1P04OK458OKO IST Branch Contact Organizationupravit
OK 441Contact organisation for Information Society Tecupravit
Celoxica Limited - ÚTIAComputer Software Known as "Digital Signal upravit
Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIADesign and Development of Starter Kits for Dynamupravit
Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIADesign and Development of New Placement and Routupravit
7E08013Apple-CORE - Architecture Paradigms and Programmupravit
LN00B096Centrum aplikované kybernetikyupravit
GA201/04/0393Conditional Independence Structures: Informationupravit
33544HSLA - High Speed Logarithmic Arithmetic Unitupravit
GPP103/12/P494Modelling and Control of Spatially Distributed Supravit
LG12016Representation of the Czech Republic in the Admiupravit
LG12015Representation of the Czech Republic in the Techupravit
LG12008IFAC - Activities in the Technical Committee on upravit
2C06028Design of the knowledge system for decision suppupravit
TA01030123Optimization of the economy of driving based onupravit
GAP103/11/0335Accurate material appearance measurement and repupravit
GA102/08/0593BTF Texture Modellingupravit
1ET400750407Automatic Acquisition of Virtual Reality Models upravit
LA 147ERCIM-European Research Consortium for Informatiupravit
GA106/00/1715Computer Aided Quantitative Fractography of Fatiupravit
GA102/00/0030Texture modellingupravit
GA102/07/1594Recurrent probabilistic neural networksupravit
GA402/01/0981Interactive Presentation of Census Results by Meupravit
LA 322ERCIM-European Research Consortium for Informatiupravit
LG11009ERCIM - European Research Consortium for Informaupravit
FP6-507752MUSCLE - Multimedia Understanding through Semantupravit
239294PASIMA - Perceptual Analysis and Simulation of Rupravit
LG12014Representation of the Czech Republic in the Techupravit
GA102/07/1596Assimilation methods of mathematical model of haupravit
GAP103/12/2431Systems described by partial differential equatiupravit
IAA700750701Stochastické modelování dynamických kooperativníupravit
M100751201Single-channel blind deconvolution of images upravit
GD402/09/H045Nonlinear Dynamics in Monetary and Financial Ecoupravit
GAP402/11/0150The Interplay of Theory and Applications in Stocupravit
GA402/08/0107Economic Decision Models: Dynamics and Riskupravit
CESNET T 387/2010Systém pro měření a přenos objemných multispektrupravit
CESNET 409/2011Vizualizace objemných multispektrálních obrazovýupravit
CESNET c. 360/2009Aplikace vysokorychlostní sítě pro přenos objemnupravit
GA102/07/1131Theoretical information in stochastic data and iupravit
GAP402/11/0378Aggregation of knowledge and expectations in theupravit
MEB091015System identification based on Gaussian-process upravit
GAP201/10/0752Stochastic space-time systemsupravit
GAP402/12/1309A Multivalued Approach to Optima and Equilibria upravit
GA402/07/1113Economic Systems under Uncertainty: Optimizationupravit
GAP402/12/G097DYME - Dynamical models in Economicsupravit
GAP402/10/0956Stochastic Economic Models under Uncertainty: Deupravit
GA402/09/0965New Approaches to Monitoring and Forecasting Finupravit
GAP402/10/1610Rational Decision Making at Markets with Asynchrupravit
GA201/08/0539Conditional independence structures: graphical aupravit
GA13-28462SGenuineness Analysis of Digital Videosupravit
SQuaRE (Software product Quality Requirements anupravit
7D12004Probabilistic distributed industrial system moniupravit
7H10001SMECY - Smart Multicore Embedded SYstemsupravit
7H09005SCALOPES - SCalable LOw Power Embedded platformSupravit
TA01010931GenEx - Systém pro podporu vyhodnocování metody upravit
GAUK, No. 914813/2013Automated processing of microscope images of celupravit
FR-TI4/436Investigation of terrestrial InSAR efficiency foupravit
7AMB13AT014Game-theoretical approach to many-valued logicsupravit
GA13-14654SAn Order-Based Approach to Non-Classical Proposiupravit
GP14-06678PDistributed dynamic estimation in diffusion netwupravit
GAUK 938213/2013Singlechannel blind deconvolution of digital imaupravit
GAP103/11/1552Moments and Moment Invariants in Image Analysisupravit
GA102/94/1835Feature-Based Recognition of Geometrically Deforupravit
GA102/96/1694Recognition of radiometrically degraded digital upravit
GA102/00/1711Image fusion methods for degraded and incompleteupravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralNew developments on multimodality image fusionupravit
VG20102013064PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazovéhoupravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralImage Deconvolution Methods using Prior Informatupravit
GA102/08/1593Mathematical methods for resolution enhancement upravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralMathematical Methods for Resolution Enhancement upravit
AV0Z10750506Advanced Mathematical Methods in Retrieval, Procupravit
ASCR and CSIC (Spain) bilateralMultifocus and multimodal image fusion techniqueupravit
GA102/04/0155Digital image fusion in case of nonlinear imaginupravit
1M0572Centre of Applied Research DAR (Data-Algorithms-upravit
GA106/97/0827Computer aided fractographyupravit
GA523/99/1489 The influence of a rearing environment on the wupravit
GA205/95/0293Image Information Processing in Astronomy and Asupravit
GLuar/2014/FTMK(1)/A00004A New 3D Descriptors of Synthetic Drug Molecularupravit
14-11402PBivariate long memory analysis of financial timeupravit
GAP103/12/2211Methods for multimodal image processing based onupravit
GA13-29225SImage Blind Deconvolution in Demanding Conditionupravit
TA04031769SURF - Development adaptive interactive system fupravit
GA14-02652SAdvanced measurement of material appearanceupravit
GAP201/12/0671Variační a numerická analýza v nehladké mechanicupravit
102/95/13783D Shape Reconstruction from Intensity Imagesupravit
GA201/03/0675Affine moment invariants of higher ordersupravit
GA102/98/P069Combined invariants and their using for recognitupravit
GA14-07234SMultivariate regression quantiles in econometricupravit
GA15-08819SStochastic processes in infinite dimensional spaupravit
GA14-13713STensor Decomposition Methods and Their Applicatiupravit
GAP201/12/2613Threshold phenomena in stochastic systemsupravit
FP7-SSH-2013-2Financial Distortions and Macroeconomic Performaupravit
GA13-18652SComputational modeling of damage and transport pupravit
GA13-25911SArbitrage-free modelling of implied volatility iupravit
FP7-SSH-2013-2Financial Distortions and Macroeconomic Performaupravit
LE13020OKO ICT II Branch Contact Organization (Oborová upravit
GA15-10331SDynamic modeling of mortgage portfolio riskupravit
LA09027 - INGOIFAC - Activity in the IFAC TC on Nonlinear Systupravit
Contract ENS2010/UTIA with Skoda Auto, a.s.upravit
7H12004IDEAS - Interactive Devices for Efficiency in Auupravit
Strategie AV21Hopes and Threats of Digital Eraupravit
IAA100750802Metody nehladké a mnohoznačné analýzy v mechanicupravit
GA15-03564SClustering and Classification Using Recursive Miupravit
GA16-14179SNew measures of dependence between economic variupravit
GA15-00735SStability analysis of optima and equilibria in eupravit
GA14-2412195Dynamic correlations and financial market riskupravit
GA13-20433SAnalysis and control of globally decomposed stroupravit
GA14-10911SMathematical modeling of surface material appearupravit
GA13-20012SConditional independence structures: algebraic aupravit
GA13-11983SSystemic Risks and Imbalances in European Economupravit
GA13-32263SMultivariate spectral analysis of financial markupravit
GA13-14445SNew Trends in Stochastic Economic Models under Uupravit
GA16-12010SConditional independence structures: combinatoriupravit
6002General contract about cooperation in the area oupravit
GA16-13830SMagnetic resonance perfusion imaging using comprupravit
GA16-01298SDynamic Decision-making of a Steel Producer undeupravit
GAUK, No. 1094216Extraction and application of independent set ofupravit
GA16-06678SThe systems described by partial differential equpravit
7F14287Source-Term Determination of Radionuclide Releasupravit
TA04011392Early ultrasound detection of breast cancerupravit
148207Image processing and pattern recognition in phytupravit
GA17-18407SPerceptually Optimized Measurement of Material Aupravit
GAUK, No. 1583117Convolutional neural networks in digital image rupravit
GA16-15238SThe collective behaviour of large stochastic sysupravit
GA13-02149SControl of complex systemsupravit
1897-N25 Modeling vague quantifiers in mathematical fuzzupravit
Syntax Meets Semantics: Methods, Interactions, aupravit
GA17-04630SPredicate graded logics and their applications tupravit
GA17-04682SControl of walking robots using collocated virtuupravit
737459Productive4.0 - Electronics and ICT as enabler fupravit
7H14006PANACHE - Pilot line for Advanced Nonvolatile meupravit
7H14007THINGS2DO - THIN but Great Silicon 2 Design Objeupravit
VH20172018014InVideo - Image Analysis for the Police of the Cupravit
FV20356Implementation of Industry 4.0 principles duringupravit
CONICET-16-04First-order many-valued logicsupravit
GA17-07384SNonparametric (statistical) methods in modern ecupravit
675999iTEAM - Interdisciplinary Training Network in Muupravit
8A17006SILENSE - (Ultra)Sound Interfaces and Low Energyupravit
GAP102/11/0437Control and Parameter Identification of AC Electupravit
GP102/08/P250Stochastic sequential sampling for identificatioupravit
GA13-13502SFully Probabilistic Design of Dynamic Decision Supravit
GA102/08/0567Fully probabilistic design of dynamic decision supravit
2C06001Fully probabilistic design of adaptive decision-upravit
1ET100750401BADDYR: bayesian adaptive distributed decision mupravit
NC7601Quantitative lymphoscintigraphy for diagnostics upravit
IBS1075102Identifikace modelů s poruchou na výstupuupravit
GA102/01/0608Nové směry lineárního řízeníupravit
GA102/00/D072Solution of modelling and algorithmic problems oupravit
GA102/99/1564Research and education center in adaptive systemupravit
GA102/98/P059Bayesian approximate recursive identification anupravit
MŠMT 7D09008Probabilistic Bayesian soft sensor - a tool for upravit
1ET100750404Intelligent decision support of diagnosis and thupravit
MEB090607Bayesian Decision Making to Support Change Detecupravit
GP102/03/P010Development of multiple model adaptive systemsupravit
GA102/00/P045Hybrid self-tuning controllerupravit
GA102/05/0271Methods of predictive control: algorithms and imupravit
GA101/03/0620Redundant drivers and measurements for hybrid maupravit
GA102/99/1292Algorithms and implementation of self-tuning mulupravit
GP102/06/P275Model-based control of mechatronic systems for rupravit
IAA200750802Decentralized control and communicationupravit
1P04LA209IFAC - working activity in Technical Committee oupravit
IAA2075304Decentralized control of large-scale systemsupravit
IAA275103Distributed control of complex systemsupravit
GA15-16928SInvariants and adaptive representations of digitupravit
TA04010877Automatic evaluation of videokymographic recordiupravit
GA17-00902SAdvanced methods of blind subspace separationupravit
7H14004ALMARVI - Algorithms, Design Methods, and Many-Cupravit
7H14005EMC2 - Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criupravit
GA18-00113SReasoning with graded propertiesupravit
VG20102013018Aplikace pokročilých statistických metod asimilaupravit
GA18-07247SMethods and Algorithms for Vector and Tensor Fieupravit
Praemium Academicaeupravit
TJ01000181ASSISLT - Automated Software System in Speech-laupravit
GA17-04301SAdvanced mathematical methods for dissipative evupravit
7AMB16AT015Thermomechanics of Solids: Modeling, Analysis, aupravit
GA14-15264SExperimentally justified multiscale modelling ofupravit
GF16-34894LVariational Structures in Thermomechanics of Solupravit
GACR 18-03834SJevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí:upravit
GA17-08182SMathematical Modelling of Intransitive Preferencupravit
18-21409SHierarchical models fordetection and descriptionupravit
TD03000195Driver adaptation on Driving Assistance Systems upravit
18-04145SUtilization of Stochastic Optimization and Equilupravit
TH03010330 BOREC – Color Image in Realtime Embedded Computupravit
GA18-05360SSolving inverse problems for the analysis of fasupravit
18-15970S„Optimal Distributional Design for External Stocupravit
GA16-09848SRationality and Deliberationupravit
Distributed rational decision making: cooperatioupravit

Výsledky Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2012

KATEGORIE: Publikace všeobecné

1. cena

Bartels S., Kružík M.: An efficient approach to the numerical solution of rate-independent problems with nonconvex energies. In: Multiscale Model. Simul., vol. 9, No. 3, pp. 1276-1300, 2011

Brzeźniak, Z., Ondreját, M.: Weak Solutions to Stochastic Wave Equations with Values in Riemannian Manifolds. In: Communications in Partial Differetial Equations, 36: 1624-1653, 2011

Práce přihlášené do Soutěže o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA 2012

(v abecedním pořadí podle prvního autora)

Historical publications of AS department

V. Peterka, J. Krýže, and A. Fořtová. Numerical solution of Wiener-Hopf equation in statistical identification of linear dynamic systems. Kybernetika, 2:331-346, 1966. Download.

Seminars MTR department

Nadpis Date&Time
On Probabilistic Independence Models and Graphs 05.10.2017 - 14:00
Human-like intelligence: Ellsberg's paradox 05.06.2017 - 14:00
Oscillations and Concentrations in the Calculus of Variations 22.05.2017 - 14:00
Factors associated with subjective well-being in Czech Republic: material situation and material deprivation. 13.02.2017 - 14:00
Everything You Always Wanted to Know about Copulas (but Were Afraid to Ask) 16.01.2017 - 14:00
Variational tools in analysis of multifunctions 05.12.2016 - 14:00
Tropical Limits of Probability Spaces. Entropy and Beyond 24.10.2016 - 14:00
Hidden Conflict of Belief Functions / Skrytý konflikt domněnkových funkcí 17.10.2016 - 14:00
Handling multidimensional probability tables by means of Kruskal-form tensors 07.12.2015 - 14:00
Some Results and Problems in the Theory of Fisher Information 23.11.2015 - 14:00
Nash Equilibrium in Pay-as-bid Electricity Market 02.11.2015 - 14:00
Lattices of functional dependences 31.08.2015 - 14:00
Multilinear Secret-Sharing Scheme 18.08.2015 - 14:00
Reasoning about uncertain conditionals 10.08.2015 - 14:00
Consonant Conflicts between Belief Functions 01.06.2015 - 14:00
Shepley's and Partially-Shapley's Axiomatics with Restricted Symmetry 20.10.2014 - 14:00
Algorithmic game theory and games with a low Price of Anarchy 29.09.2014 - 14:00
Solving Two-Player Extensive-Form Games: Algorithms and Compact Strategy Representation 22.09.2014 - 14:00
Points and Lines in Metric Spaces 12.05.2014 - 14:00
Graphical modeling of biological pathways 23.09.2013 - 14:00

Bayesian soft sensor: a tool for on-line estimation of the key process variable in cold rolling mills

One of the key objectives of any rolling mill control system is to keep the thickness of the processed material within the prescribed tolerance band, which can be as low as +-10 micrometers for thin strips. Failure to comply with the tolerances results in losses which, according to experts estimate, might go up to 10% of the profit for poorly equipped rolling mills. Unfortunately, no practical direct measurement of the gauge within the rolling gap is possible. Strip thickness can be measured 50--100cm after the rolling gap with a high transport delay (20--120 samples).

Models with strictly bounded noise

A state space model is frequently used for a description of real systems. Usually, some state variables are hidden and cannot be measured directly and some model parameters are unknown. Then, the need for learning, i.e., the state filtering and parameter estimation, arises. Probabilistic models provide a suitable description of the always uncertain reality and call for such approaches as Bayesian learning. Uncertainties are standardly modelled by the Gaussian distribution. This leads to Kalman-filter-based algorithms.

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace