Přejít k hlavnímu obsahu
top

Závazná pravidla užívání počítačů a počítačové sítě

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA

užívání počítačů a počítačové sítě

Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České Republiky

(dále jen Ústavu)

1. Vymezení pojmů a termínů

a) Pod pojmem "počítačová síť" nebo "síť" se v těchto pravidlech rozumí souhrn technických a programových prostředků potřebných k propojení počítačů. Termín "počítačové prostředky" dále označuje počítače, počítačovou síť nebo obojí. Přívlastkem "Ústavu" jsou vymezeny počítačové prostředky, které jsou ve správě Ústavu. Přívlastkem "vnější" jsou vymezeny počítačové prostředky, které jsou ve správě jiných subjektů, avšak lze k nim získat přístup pomocí počítačových prostředků Ústavu. Není-li přívlastku použito, rozumí se obojí právě uvedené počítačové prostředky. Poznámka: Nejbližší vnější sítí kromě sítě AV ČR je síť CESNET, česká větev globální sítě vzdělávacích a vědeckých pracovišť, známé jako Internet.

b) Správu počítačové sítě Ústavu vykonává oddělení výpočetní techniky. Pro tento útvar Ústavu se dále užívá označení "správa sítě", nebo při možné nejednoznačnosti "správa sítě Ústavu".

c) "Administrátory sítě" jsou pověření pracovníci správy sítě. "Odpovědnými pracovníky" jsou osoby, které byly pověřeny zodpovědností za provoz počítačových prostředků na některém pracovišti Ústavu. "Uživatelem" se rozumí každý, kdo používá počítačových prostředků. Odpovědní pracovníci jsou zaroveň styčnými osobami pro komunikaci uživatelů z daného pracoviště se správou sítě a s administrátory sítě.

d) "Nelegálním software" se rozumí programové vybavení, jež bylo získano v rozporu se zákony, zejména s autorským zákonem ČR a s mezinárodními smlouvami na ochranu autorsých práv.

2. Základní ustanovení

a) Tato pravidla se vztahují na všechny počítačové prostředky Ústavu a na veškeré počítače nebo terminály (cizí, pronajaté atd.), které jsou jakýmkoli způsobem připojeny k počítačovým prostředkům Ústavu.

b) Počítačové prostředky Ústavu jsou určeny pouze pro použití oprávněnými uživateli. Oprávněnými uživateli jsou:

  • vědečtí, výzkumní a odborní pracovníci Ústavu, jeho stážisté, doktorandi a zahraniční hosté;
  • jiní zaměstnanci Ústavu, kteří potřebují počítačové prostředky k plnění svých pracovních úkolů;
  • jiné osoby na zakladě povolení správy sítě Ústavu.

c) Základními službami počítačové sítě Ústavu jsou:

  • Poskytování výpočetního času na počítačích zapojených do sítě Ústavu, s přístupem k software, na který má Ústav licenci pro obecné použití.
  • Elektronická pošta (E-mail) v rámci počítačové sítě Ústavu a vnějších sítí.
  • Interaktivní přístup (ssh) a přenos datových souborů (scp, FTP) v rámci počítačové sítě Ústavu a vnějších sítí. Pomocí interaktivního přístupu je možno používat řady dalších služeb, jako je přístup do různých veřejných databází apod.

d) Provoz počítačové sítě Ústavu je monitorován správou sítě. Účelem monitorování je optimalizace činnosti počítačových prostředků, zjišťování a prevence mimořádných stavů a odhalování pokusů o neoprávněný přístup k počítačovým prostředkům. Každý, kdo používá počítačové prostředky, vyjadřuje souhlas s takovým monitorováním. Jestliže monitorování odhalí nepovolenou nebo nezákonnou aktivitu, bude jeho záznam poskytnut jako podklad pro disciplinární nebo trestní stíhání. Jinak jsou záznamy monitorování důvěrné.

3. Povinnosti a práva uživatelů počítačových prostředků

a) Každý uživatel před započetím práce s počítačovými prostředky absolvuje školení nebo jinak prokáže, že s těmito prostředky umí zacházet. Písemě potvrdí, že zná tato "Závazná pravidla" a bude je dodržovat.

b) Každý uživatel je povinen se průběžně seznamovat s pravidly práce ve všech vnějších sítích a na všech vnějších počítačových prostředcích, které používá, a tato pravidla dodržovat.

c) Uživatel smí používat počítačové prostředky pouze v rámci své pracovní náplně a v souladu s výzkumným a vzdělávacím posláním Akademie věd ČR. Je zakazáno přenášet počítačovou sítí soubory, jejichž obsah je v rozporu se zákonem. Dále je zakázáno používat počítačovou síť ke komerčním účelům (inzerce, školení, poskytování informací, programů a dat ze sítě za úplatu apod.). Výjimku můze písemně povolit pro počítačovou síť Ústavu správa sítě Ústavu nebo vedení Ústavu, pro vnější počítačovou síť jen správa této vnější sítě.

d) Uživatel pracuje na počítačových prostředcích pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno. Heslo ke svému uživatelskému jménu volí a udržuje v tajnosti tak, aby bylo zabráněno jakékoliv možnosti zneužití; při volbě hesla je povinen respektovat doporučení správy sítě. Uživatel zodpovídá za škody, vzniklé v důsledku zneužití jeho uživatelského účtu, které bylo umožněno nedbalým zacházením s heslem.

e) Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem a účastí ve skupinách uživatelů. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokusit získat přístupová práva nebo privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen administrátorem sítě. Jestliže uživatel získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, ktere mu nepatří, a to jakýmkoliv způsobem včetně hardwarové nebo softwarové chyby počítačových prostředků, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit administrátorovi sítě.

Ustanovení tohoto odstavce platí samozřejmě též pro všechny vnější počítačové prostředky, k nimž uživatel získá přístup.

f) Jestliže uživatel nebude z jakýchkoliv důvodů moci pracovat po dobu delší než dva měsíce na počítačových prostředcích, kde má uživatelský účet, je povinen to předem projednat se správou sítě. Jinak mohou být jeho účet a soubory zrušeny.

g) Uživateli je zakázáno vědomě používat a šířit nelegální software a počítačové viry. Uživateli není dovoleno pokusit se získat přístup ke chráněným informacím, programům a datům jiných uživatelů. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů a souborů, pokud to držitel autorských práv k těmto programům a souborům výslovně nepovolil.

h) Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným zatěžováním zdrojů sítě. Při přístupu ke službám ve vnějších sítích je uživatel povinen využívat nejbližší servery sítě, které zadanou službu poskytují, a pokud možno mimo hlavní pracovní dobu lokálních uživatelů těchto serverů.

i) Pro používání elektronické pošty (E-mailu) platí stejná etická pravidla jako pro obyčejnou poštu, přičemž poštovní zpráva má charakter otevřené listovní zasilky. Je zakázáno používat E-mail pro šíření obchodních informací nebo pro politickou či náboženskou agitaci. Uživatel je povinen dbát na to, aby jeho zprávy byly přesně adresované a nedocházelo k obtěžování ostatních uživatelů.

j) Uživatel nesmí svévolně měnit konfiguraci počítače nebo terminálu připojeného do počítačové sítě Ústavu způsobem, který by mohl ovlivnit provoz sítě. Takové změny v konfiguraci je třeba předem projednat s administrátorem sítě.

k) Požadavky uživatelů adresované správě sítě prostřednictvím elektronické pošty musí být odesílány z pracovní adresy (jmeno@utia.cas.cz).

Povinnosti a práva správy sítě

a) Správa počítačové sítě a její administrátoři jsou povinni dbát na to, aby počítačové prostředky Ústavu byly využívány v souladu s těmito "Závaznými pravidly".

b) Fyzické připojení a odpojení zařízení k počítačové síti Ústavu a změny architektury a topologie sítě provádějí pouze pracovníci správy sítě na základě svého rozhodnutí. Výjimky povoluje správa sítě.

c) O možnosti připojení dalších prostředků výpočetní techniky do počítačové sítě rozhoduje správa sítě.

d) V případě poruchy na síti má administrátor sítě právo odpojit segment sítě, který způsobuje problémy, na nezbytně nutnou dobu, aby byla zachována funkčnost sítě Ústavu. O příčinách a postupu odstraňování závad správa sítě informuje příslušný okruh uživatelů.

5. Postihy za nedodržení těchto pravidel

a) Nedodržení těchto "Závazných pravidel" zaměstnancem Ústavu bude považováno za porušení základních povinností pracovnika podle §73, odst. 1, písmene b), c) a d) Zákoníku práce. Porušování těchto povinností je porušením pracovní kázně a vedení Ústavu může uplatnit vůči provinilým pracovníkům postih v souladu se Zákoníkem práce.

b) Nedodržení těchto "Závazných pravidel" osobami, které nejsou zaměstnanci Ústavu, může být postihnuto odnětím práva přístupu k počítačovým prostředkům Ústavu bez náhrady.

c) Hrubé porušení "Závazných pravidel" může být rovněž předmětem soudního stíhání podle občanského nebo trestního práva.

6. Zvláštní ustanovení pro ÚTIA AV ČR

a) O zřízení uživatelských jmen pro zahraniční a externí spolupracovníky, kteří jsou např. na stáži v Ústavu apod., žádá ten pracovník Ústavu, který s nimi bezprostředně spolupracuje. Tento pracovník Ústavu má povinnost zajistit, aby byla správa sítě informována o tom, že zahraniční (externí) spolupracovník skončil svou stáž v Ústavu a nebude již prostředků sítě využívat.

Napsal uživatel admin dne