Skip to main content
top

Typy publikací dle formy zveřejnění a jejich začlenění do databáze

Typy publikací

A - Abstrakt
B - Monografie, kniha (jako celek)*
C - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)

D - Disertace
E - Elektronický dokument
G - Konferenční sborník (zahraniční konference)
*
H - Konferenční sborník (tuzemská konference)*
I - Interní tisk
J - Článek v odborném periodiku
K - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
L - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor, specializované mapy s odborným obsahem**
M - Část monografie, knihy (kapitola)
N - Článek v novinách
O - Ostatní dokumenty
P - Patentový dokument nebo výsledek chráněný podle zvláštních práv. předpisů**
R - Recenze
T - Překlad
U - Uspořádání konference, workshopu, výstavy
V - Výzkumná zpráva
W - Neuplatněný výsledek
Z
- Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno**

 


 

Pozn.: tučně vytištěné typy publikací se povinně hlásí do RIV, kurzívou vytištěné typy publikací se nesmí hlásit do RIV, ostatní je možno hlásit do RIV výběrově (zejména u 3. oblasti věd)

* Za odbornou knihu je považována recenzovaná odborná kniha, stejně tak sborníky vykazované do RIV musí být recenzované.

** Pojmy konkretizující druhy výsledku L, P, Z jsou zakotveny v obecně platné legislativě veřejně dostupné na webových stránkách příslušných profesních organizací. Patří sem výsledky s charakterem aplikovaného výstupu a výsledky patentově chráněné.

 

Začlenění dokumentu do typu publikace

A - Abstrakt

 • Patří sem abstrakt referátu z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy, zveřejněný v konferenčním sborníku.
 • Nepatří sem plný text příspěvku zveřejněného ve sborníku z konference (viz C/K) nebo v odborném periodiku (viz J) a poster.

B - Monografie, kniha jako celek

 • Patří sem kniha, učebnice, skriptum, nekonferenční a neperiodický sborník, slovník, encyklopedie.
 • Nepatří sem překlad (viz T), konferenční sborník (viz H/G), část monografie - článek, kapitola (viz M), interní tisk (viz I), disertace (viz D), výzkumná zpráva (viz V).

C/K - Konferenční příspěvek

 • Patří sem referát, přednáška na konferenci, workshopu, semináři, kongresu, kolokviu či letní škole.
 • Nepatří sem abstrakt příspěvku (viz A), či poster (nehlásí se), článek v nekonfe-renčním sborníku (viz M) a příspěvek z konference publikovaný v časopise nebo jeho zvláštní konferenční příloze či konferenčním čísle (viz J).

Rozlišujeme:

C - příspěvek na konferenci konané v zahraničí nebo tuzemské s mezinárodní účastí.

K - příspěvek na konferenci tuzemské bez mezinárodní účasti.

D - Disertace

 • Patří sem práce vytvořená na pracovišti za účelem získání akademického titulu, vědecké nebo pedagogické hodnosti.
 • Nepatří sem práce, která není v souladu s výzkumným záměrem pracoviště.

E - Elektronický dokument

 • Patří sem programy (software), databáze, textové a hypertextové dokumenty, pokud nepatří do některé z jiných kategorií.
 • Nepatří sem dokumenty shora uvedených kategorií distribuované na elektronickém nosiči (např. sborník s konference vydaný na CD-ROM, viz C/K).

G/H - Konferenční sborník

 • Patří sem sborník příspěvků nebo abstraktů z konference, semináře, workshopu, kongresu, sympozia, kolokvia či letní školy (jako celek).
 • Nepatří sem příspěvek (viz C/K) a abstrakt příspěvku (viz A).

Rozlišujeme:

G - Sborník z konference konané v zahraničí nebo tuzemské s mezinárodní účastí;

H - Sborník z konference tuzemské bez mezinárodní účasti.

I - Interní tisk

 • Patří sem publikace dočasného nebo předběžného charakteru s omezenou distribucí (např. preprinty publikací).
 • Nepatří sem výzkumná zpráva (viz V) a sborník z konference vydaný nákladem ústavu (viz G/H).

J - Článek v odborném periodiku

 • Patří sem článek ve vědeckém časopise, v ročence, v periodickém sborníku (např. Working Papers, Annual Reviews of..., Advances in...), dále konferenční příspěvek v plném znění, pokud byl publikován v časopise včetně zvláštního čísla časopisu věnovaného pouze konferenci.
 • Nepatří sem článek v konferenčním sborníku (viz C/K) pokud nebyl publikován v časopise, abstrakt příspěvku (viz A), článek v denním tisku (novinách), článek ve vědeckopopulárním a populárním časopise (viz N).

L - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor, specializované mapy s odborným obsahem.

Prototyp  je funkční model, vzorek nového výrobku nebo nová verze výrobku.

Uplatněná metodika je taková metodika, která je definovaná v předmětu smlouvy o využití výsledků.

Autorizovaný software

Autorizovaný software je software, který vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru a jeho autorem/tvůrcem je/jsou osoby podílející se u příjemce (nebo spolupříjemce) na řešení projektu nebo výzkumného záměru a který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce – nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo spolupříjemce.

Funkčním vzorkem je zde nazývána funkční experimentální sestava přístrojů či zařízení, zkušební přípravek nebo komponenta, která reálně dokumentuje, respektive dokládá výsledek řešení dílčího cíle projektu.

Ochrannou známkou je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Grafika sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není

Užitný vzor

Patentová ochrana nemusí být vždy jedinou vhodnou formou ochrany jedinečných technických řešení. Pro předměty s nižší vynálezeckou úrovní, popř. menšího ekonomického významu, je možné zvolit si pro svůj vynález jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu tzv. užitným vzorem. Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Z uvedeného je zřejmé, že podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.

Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě patentové přihlášky. Základní rozdíl však spočívá v řízení o přihláškách užitných vzorů. Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně.

M - Část monografie, knihy

 • Patří sem kapitola v knize, úvod nebo doslov knihy, ediční poznámka, článek či příspěvek v nekonferenčním sborníku, heslo v encyklopedii.
 • Nepatří sem příspěvek v konferenčním sborníku (viz C/K), článek v odborném periodiku (viz J), článek v denním tisku (viz N), část interního tisku (viz I), část výzkumné zprávy (viz V).

N - Článek v novinách

 • Patří sem článek v denním tisku (novinách), článek ve vědeckopopulárním a populárním časopise.
 • Nepatří sem článek v odborném periodiku (viz J).

O – Ostatní výsledky

 • Patří sem výsledky, které nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií

P - Patent

 • Patří sem patent a patentová přihláška.
 • Nepatří sem práce vytvořená v souvislosti s přihlašováním průmyslového vzoru, zlepšovacího návrhu a ochranné známky.

R - Recenze

 • Patří sem recenze vědecky analyzující původní literární dílo.
  • Nepatří sem recenze, která pouze upozorňuje na vydanou publikaci a má charakter informační.

T - Překlad

 • Patří sem překlad spojený s analýzou a hodnocením textu.
 • Nepatří sem překlad, který není v souladu s výzkumným záměrem pracoviště.

U – Uspořádání konference, workshopu, výstavy

 • Patří sem vědeckotechnické akce, kterou uspořádalo pracoviště AV ČR v rámci své působnosti, nebo na jejíž organizaci a/nebo řízení se podíleli zaměstnanci ústavu v rámci pracovního poměru v tomto ústavu.
 • Nepatří sem vědeckotechnické akce, které se účastnili zaměstnanci ústavu nebo ústav, nepodíleli se však na její organizaci a/nebo řízení.

V - Výzkumná zpráva

 • Patří sem původní vědecká publikace ústavu, definitivního a konečného charakteru s omezenou distribucí.
 • Nepatří sem interní tisk (viz I) nebo publikace, která nemá charakter původní vědecké práce, přehledové práce, nebo práce popularizující výsledky práce ústavu.

W - Neuplatněný výsledek

 • Patří sem informace o výsledcích, které budou publikovány, patentovány, uvedeny do poloprovozu, zpřístupněny na Internetu.

Z – Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno

Poloprovoz je ověření zamýšlených postupů a zařízení v předstihu před zahájením vlastního průmyslově komerčního provozu.

Ověřená technologie - uplatněná ve výrobě.

Plemeno - populace hospodářských zvířat téhož druhu a téhož fylogenetického původu s charakteristickými znaky, které se za nezměněných podmínek přenášejí na potomstvo. Plemeno, neboli rasa je základní taxonomickou jednotkou zootechniky. Je to jednotka využívaná pro klasifikaci zvířat nižších než druh. Je definováno jako populace hospodářských zvířat stejného plemene, která své znaky a vlastnosti předává na potomstvo. Tyto znaky a vlastnosti jsou různé napříč jednotlivými plemeny. Znaky a vlastnosti to mohou být morfologické, fyziologické a psychické.

Odrůda je soubor pěstovaných rostlin vyznačující se zřetelně nějakými znaky (morfologickými, fyziologickými, cytologickými, chemickými nebo jinými), který při rozmnožování (pohlavním nebo nepohlavním) tyto rozlišovací znaky uchovává. Varieta, neboli odrůda (kultivar) je botanická taxonomická kategorie nižší než druh.Je to vypěstovaná forma kulturní rostliny s ustálenými dědičnými znaky. Od jiných rostlin stejného druhu se liší jemnými morfologickými odchylkami vyvolanými stanovištním faktory.

 

typyPub#
Submitted by admin on