Institute of Information Theory and Automation

You are here

Výběrové řízení na místa vedoucích vědeckých oddělení

2017-09-18

Ředitelka Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. vyhlašuje

výběrové řízení na místa vedoucích vědeckých oddělení
pro funkční období od 1.1.2018 do 31.12.2022:

  • Adaptivních systémů
  • Rozpoznávání obrazů
  • Zpracování signálů
  • Teorie řízení
  • Ekonometrie
  • Matematické teorie rozhodování
  • Zpracování obrazové informace
  • Stochastické informatiky
 Požadavky:

1. Pracovní poměr v ÚTIA v rozsahu minimálně 0,5, zařazení alespoň ve stupni „vědecký pracovník“ (ke dni vyhlášení řízení).
2. Vlastní vědecká činnost kompatibilní s některým z hlavních směrů příslušného oddělení.
3. Alespoň základní zkušenosti s řízením vědeckého týmu (grantu, projektů, oddělení apod.).

Vedoucím náleží funkční příplatek 5.000,- Kč.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte na sekretariát ředitele nejpozději do
20. 10. 2017 do 15 hod.

K přihlášce není nutné přikládat žádné materiály. Potřebné údaje o uchazeči a jeho vědecké činnosti získá komise z informačních zdrojů ÚTIA. Uchazeč může připojit další doplňující materiály, pokud to považuje za nutné či vhodné.
V Praze dne 11. 9. 2017

doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
ředitelka ústavu

 

2018-05-02 13:38