Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Empirical analysis of persistence and dependence patterns among the capital markets

Journal Article

Vošvrda Miloslav


serial: Prague Economic Papers vol.15, 3 (2006), p. 231-243

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/05/0115, GA ČR, 454/2004/A-EK FSV, GA UK

keywords: dependence structure, non-parametric univariate, multivariate measures of the shock persistence

abstract (eng):

This paper investigate dependence structures on selected world stock markets. Firstly, a non-parametric univariate maesure of a persistence concerning capital markets efficiency is derived and computed. Secondly, we focus on computing of a non-parametric mutivariate measure of the persistence indicating an ability of the price mechanisms to hold capital market efficiency under the interactions of shocks.

abstract (cze):

Tento článek zkoumá závislostní struktury na vybraných kapitálových trzích. Za prve je odvozena a použita k odhadování neparametrická jednorozměrná míra perzistence týkající se eficience kapitálových trhů. Za druhé je článek zaměřen na výpočet neparametrické mnoharozměrné míry perzistence indikující schopnost cenových mechanismů udržet eficienci kapitálových trhů při existence interakce šoků.

Cosati: 05D

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10