Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

A note on existence of mixed solutions to equilibrium problems with equilibrium constraints

Journal Article

Červinka Michal


serial: Bulletin of the Czech Econometric Society vol.2007, 24 (2007), p. 27-44

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA1030405, GA AV ČR

keywords: equilibrium problems with equilibrium constraints, variational analysis, mixed strategy

abstract (eng):

A generalization of classical Stackelberg game concept leads to a new class of equilibrium games with hierarchical structure. The existence of equilibria in this class of problems is complicated due to the lack of convexity of the problem. Therefore, under the implicit programming approach, we apply the well-known existence result for solution in mixed strategies for (one-level) Nash equilibrium games. Further, we discuss the use of these results for the case when a solution map of the lower-level problem is multivalued.

abstract (cze):

Zobecnění klasické Stackelbergovy hry vede na novou třídu ekvilibriálních úloh s hierarchickou strukturou. Existence ekvilibrií v této třídě úloh je zkomplikovaná ztrátou konvexity úlohy. Za použití metody implicitního programování lze aplikovat známé existenční výsledky pro řešení (jednoúrovňových) Nashových her. Dále diskutujeme použití těchto výsledků pro případ, kdy úloha na dolní úrovni má nejednoznačné řešení.

RIV: BA

2012-12-21 16:10