Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition

Monography

Flusser Jan, Suk Tomáš, Zitová Barbara


publisher: Wiley & sons, (Chichester 2009)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA102/08/1593, GA ČR

keywords: Pattern Recognition, Moment Invariants, Image processing

abstract (eng):

Moments as projections of an image’s intensity onto a proper polynomial basis can be applied to many different aspects of image processing. These include invariant pattern recognition, image normalization, image registration, focus/ defocus measurement, and watermarking. This book presents a survey of both recent and traditional image analysis and pattern recognition methods, based on image moments, and offers new concepts of invariants to linear filtering and implicit invariants. In addition to the theory, attention is paid to efficient algorithms for moment computation in a discrete domain, and to computational aspects of orthogonal moments. The authors also illustrate the theory through practical examples, demonstrating moment invariants in real applications across computer vision, remote sensing and medical imaging

abstract (cze):

Momenty jako projekce intenzity obrazu do vhodné polynomiální báze mohou být aplikovány v mnoha různých oblastech zpracování obrazu. Ty zahrnují invariantní rozpoznávání, normalizace obrazu, registrace obrazu, měření zaostření/rozostření a práci s vodoznaky. Tato kniha představuje přehled jak klasické analýzy obrazu, tak metod rozpoznávání založených na obrazových momentech a nabízí novou představu invariantů vůči lineární filtraci a implicitních invariantů. Kromě teorie je pozornost věnována i účinným algoritmům na výpočet momentů v diskrétní oblasti a výpočetním aspektům ortogonálních momentů. Autoři také ilustrují teorii pomocí praktických příkladů, představují momentové invarianty v reálných aplikacích od počítačového vidění přes dálkový průzkum až po lékařské zobrazování.

RIV: BD

2012-12-21 16:10