Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Třeboňsko na I. vojenském mapování

Journal Article

Šimůnek Robert, Antoš Filip, Havrlant Jan


serial: Historická geografie vol.40, 2 (2014), p. 153-204

project(s): DF11P01OVV021, GA MK

keywords: First Military Survey, historical landscape, geo-referencing, edition of sources, Třeboň (region)

abstract (cze):

Předkládaná studie sleduje dvojí základní cíl: 1. v obecné rovině poukázat na škálu možností, ale také limitů výpovědi I. vojenského mapování (mapy i slovního popisu) a 2. toto spektrum demonstrovat na příkladu Třeboňska, unikátně dochované hospodářské kulturní krajiny, pro niž výpovědi tohoto mapování nebylo dosud v širším měřítku využito.

abstract (eng):

This study has two basic objectives:1) generally to point out the spectrum of possibilities,but also limitations of the testimony of the First MilitarySurvey (map as well as written descriptions), and2) use the example of Třeboň Region to demonstratethis spectrum, with its uniquely preserved agriculturalcultural landscape, to which the results ofthe survey had not yet been more widely applied.

RIV: AB

2012-12-21 16:10