Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie

Conference Paper (international conference)

Talich Milan


serial: XII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Olomouc 4.-5.9.2014, p. 75-88

action: XII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Olomouc 4. až 5.9.2014, (Olomouc, CZ, 04.09.2014-05.09.2014)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: ground radar interferometry, deformation monitoring, bridge structures

preview: Download

abstract (cze):

K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit a analyzovat i frekvence kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Průhyby lze určovat současně na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzájemných vzdálenostech po cca 1 m či více metrech dle volby. To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení a sledovat tím vliv průjezdů ať už jednotlivých vozidel či jejich skupin. Kromě pouze základů nezbytné teorie a způsobu ověření dosažené přesnosti měření jsou uváděny i praktické příklady z praxe.

abstract (eng):

The contactless determination of vertical deformations of bridge structures with accuracy up to 0.01 mm in real time can also be used in practice the technology of ground based radar interferometry. It is also possible in real time to capture oscillations of the object with a frequency up to 50 Hz. Deformations can be determine simultaneously in multiple places of the object, for example a bridge structure at points distributed on the bridge deck at intervals of one or more meters. This allows to obtain both overall and detailed information about the behavior of the structure during the dynamic load and monitoring the impact of movements either individual vehicles or groups. In addition to the necessary theory are given practical examples.

RIV: DE

bocek: 2012-12-21 16:10