Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

INTELIGENTNÍ VOZIDLOVÉ SYSTÉMY – SYSTÉMY PRO

Journal Article

Plíhal Jiří, Šucha M.


serial: Partner´s Contacts, 3 (2015), p. 118-125

project(s): 6002, Škoda Auto a.s.

keywords: vehicle systems, collision mitigation systems, active safety

preview: Download

abstract (cze):

Systémy pro zmírnění následků kolize s chodci (Pedestrian Collision Mitigation Systems - PCMS) snižují závažnost kolize s chodci, kterým nelze zabránit, a rovněž snižují pravděpodobnost takovýchto kolizí. Pomocí upozornění na možnost kolize a automatického brzdění pro zmírnění následků kolize systémy pomáhají snížit rychlost vozidla ve chvíli, kdy je pravděpodobnost kolize vysoká. Snížením intenzity nárazu tak dochází ke snížení závažnosti a rozsahu zranění chodců. Obecně u takovýchto systémů posuzujeme mnoho aspektů jako základní strategii řízení, minimální požadavky na funkcionalitu, základní prvky rozhraní řidiče, minimální požadavky na diagnostiku a odezvu při poruše systému a rovněž popis testovacích postupů systémů pro zmírnění následků kolize s chodci. Podle stupně zásahu systému do řízení vozidla a intenzity varování řidiče rozeznáváme různé úrovně systému, jež přinášejí částečnou automatizaci řízení vozidla v podélném směru a tím i redukci zátěže řidiče vozidla. Zkusme nahlédnout na jeden takovýto asistenční vozidlový systém.

abstract (eng):

Pedestrian Collision Mitigation Systems - PCMS reducing severity of collisions with pedestrians, which are inevitable and decreasing probability of such accidents. By means of collision warning and automatic mitigation braking the systems contribute to the reducing vehicle speed in the moment when the probability of collision is high. Decreasing of collision energy enable to reduce seriousness and range of pedestrian's injury. Generally these systems are described by many features like strategy of control, minimal requirements on functionality, basic elements of HMI, minimal requirements on diagnostics, response to system failure and specification of testing procedures for collision mitigation. According to the rate of system intervention to the vehicle control and level of driver warning it is possible to distinguish various types of system that enable partial autonomous vehicle control in longitudinal direction thereby reduction of driver disturbances.

RIV: JA

2012-12-21 16:10