Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

SYSTÉMY ASISTOVANÉHO PARKOVÁNÍ

Journal Article

Plíhal Jiří, Šucha M.


serial: Partner´s Contacts vol.12, 1 (2017), p. 147-154

project(s): TD03000195, GA TA ČR

keywords: advanced driver assistant systems, assisted parking system, traffic safety

preview: Download

abstract (cze):

Z pohledu Systému asistovaného parkování, vzhledem k povaze řidičského úkonu, a zejména vzhledem k nízkým rychlostem, je smyslem uvedeného systému zejména zvýšení komfortu pro řidiče. Dopady na bezpečnost jsou spíš sekundární, zejména z pohledu snížení stresu a zvýšení celkového klidu a pohody řidiče, co může mít za následek i celkové více harmonické, klidné a bezpečné řízení. Empirických dat, který by podložily tento předpoklad, je poměrně málo. Dostupné data však naznačují (např. Reimer, Mehler, & Coughlin, 2010) [1], že systém asistovaného parkování významně snižuje stress při řízení (jak v momentu parkovacího manévru, tak před, případně po manévru), a to jak fyziologicky (měřeno srdeční frekvencí), tak prožitkově (měřeno sebeposuzovací škálou). Tyto zjištění jsou konzistentní napříč věkovými skupinami, řidičskými zkušenostmi nebo pohlavím. Bylo pozorováno, že řidiči byli více nakloněni dávat přednost ostatním vozidlům při testovacích jízdách, kdy byl asistent parkování zapnutý (tamtéž). Uvedené zjištění můžou naznačovat nepřímý pozitivní dopad na bezpečné řízení a dopravní bezpečnost obecně.

abstract (eng):

Given the nature of the driving manoeuvre, particularly with regard to the low speed it involves, the assisted parking system is mainly intended to increase drivers´ comfort. The effects on safety are rather secondary: reducing stress and increasing the general level of the driver’s ease and convenience, it may generally result in more harmonious, calm, and safe driving. The empirical data supporting this assumption is rather limited. However, the available evidence (e.g. Reimer, Mehler, & Coughlin, 2010) [1] suggests that the assisted parking system is highly effective in reducing stress while driving (at the moment of the parking manoeuvre and before and after it), both in physiological (measured by heart rate) and experiential terms (measured by a self-assessment scale). These findings are consistent across age groups, degrees of driving experience, and genders. Observations showed that drivers were more likely to yield to other cars during test drives when the assisted parking system had been activated (ibid.). The findings may indicate an indirect positive effect on safe driving and traffic safety in general.

RIV: JA

2012-12-21 16:10