Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Saic

Jméno: 
Stanislav
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
ZOI
 Stanislav Saic
Pozice anglicky: 
reserach fellow
Pozice česky: 
vedoucí vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
digital image forgery detection, software systems
Odborné zájmy (česky): 
forenzní analýza obrazové informace, softwarové systémy
Kontakty
Místnost: 
148
Linka: 
2211
Fax: 
284680730
Mail: 
ssaic
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Robková

Jméno: 
Marie
Oddělení: 
ZOI
Kontakty
Místnost: 
33
Linka: 
2853
Fax: 
284680730
Mail: 
robkova
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano

Papík

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký asistent
Kontakty
Místnost: 
240
Linka: 
2865
Mail: 
papik
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kovář

Jméno: 
Bohumil
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Bohumil Kovář
Pozice anglicky: 
postdoc
Pozice česky: 
Postdoktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Computer vision; image processing; pattern recognition; DSP; parallel algorithms and architectures; programming (Visual C++, MFC, Matlab)
Odborné zájmy (česky): 
počítačové vidění, zpracování obrazu, kamerové systémy, inteligentní dopravní systémy, digitální zpracování signálů
Kontakty
Místnost: 
222
Linka: 
2470
Fax: 
284680730
Mail: 
kovar
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Klimešová

Jméno: 
Dana
Titul před jménem: 
Doc. RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
ZOI
Dana Klimešová
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
temporal and context analysis, spatial data analysis, knowledge transformation
Odborné zájmy (česky): 
časová a kontextuální analýza, analýza prostorových dat, transformace znalostí
Kontakty
Místnost: 
34
Linka: 
2247
Fax: 
284680730
Mail: 
klimes
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Flusser

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Prof. Ing.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
Jan Flusser
Pozice anglicky: 
Vice director for research
Pozice česky: 
Zástupce ředitele pro výzkum
Odborné zájmy (anglicky): 
Image processing and pattern recognition
Odborné zájmy (česky): 
Digitální zpracování obrazu, rozpoznávání objektů
Kontakty
Místnost: 
106
Telefon: 
266052357
Linka: 
2422
Fax: 
286890378
Mail: 
flusser
Doména mailu: 
utia.cas.cz

Education & Affiliation

Podrobnosti (česky): 

Vzdělání

Jan Flusser se narodil 30. dubna 1962 v Praze. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor matematické inženýrství (1985). V roce 1990 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru výpočetní technika a v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc. v oboru technická kybernetika.

Pracovní pozice 

Jan Flusser od roku 1985 pracuje v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (původně ČSAV). Byl vedoucím oddělení Zpracování obrazové informace (1995 – 2007), předsedou Vědecké rady ÚTIA (1998 – 2006), ředitelem ÚTIA (2007 - 2017) a od 1. května 2017 je zástupcem ředitele pro výzkum. Od r. 2017 je zároveň předsedou Rady ÚTIA.

Výzkum

Hlavním oborem vědecké práce Jana Flussera je digitální zpracování obrazu a rozpoznávání, zejména pak fúze obrazů z různých zdrojů, momenty a momentové invarianty pro rozpoznávání objektů, registrace obrazů a slepé dekonvoluce. Je autorem či spoluautorem více než 200 původních vědeckých prací, mezi něž patří monografie Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition (Wiley, 2009; překlad do čínštiny 2014), 2D and 3D Image Analysis by Moments (Wiley, 2016), přes 80 článků v prestižních časopisech a 20 tutorialů (ICIP'05, ICIP'07, EUSIPCO'07, CVPR'08, FUSION'08, SPPRA'09, ICIP'09, SPPRA'10, CGIM'10, AIA'14, CI'15, ICPR'16) a zvaných plenárních přednášek (ICCS'06, COMPSTAT'06, WIO'06, DICTA'07, CGIM'08, SCIA'09) na význačných mezinárodních konferencích. Jeho publikace mají cca 12 000 GS citací a 6 000 SCOPUS citací. Jan Flusser byl hlavním řešitelem řady vědeckých projektů základního výzkumu (národních i mezinárodních) i projektů aplikačních, zejména v počítačovém vidění, astronomii, dálkovém průzkumu Země a medicíny. Je koordinátorem výzkumného programu "Naděje a rizika digitálního věku", který je součástí  Strategie AV21. Více podrobností o výzkumu na kterém se Jan Flusser podílel lze najít zde.

Vědecké ceny

2007 - Cena AV ČR v kategorii "A" za přínos k teorii fúze digitálních obrazů

2007 - Cena předsedy GA ČR za výsledky v v oblasti rekonstrukce obrazů v astronomii

2010 - Cena nakladatelství Elsevier "SCOPUS 1000 Award" za více než tisíc citací článku B. Zitová, J. Flusser: " Image registration methods: A survey", Image and Vision Computing, vol.21, pp. 977-1000, 2003.

2015 - Felberova medaile ČVUT II. stupně 

2017 - Akademická prémie AV ČR 

 

Výuka a vedení doktorandů

Jan Flusser se výrazně angažuje i ve vysokoškolské výuce a ve výchově doktorandů. Od roku 1991 pravodelně přednáší na MFF UK a od roku 1995 i na FJFI ČVUT. Vyučuje základní i pokročilé kurzy Digitální zpracování obrazu, Rozpoznávání, Momentové invarianty a wavelety. V roce 1998 se habilitoval na MFF UK v oboru Informatika a v roce 2004 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná matematika na ČVUT. Vedl řadu doktorandů a diplomantů. Je předsedou/členem několika komisí pro státní závěrečné zkoušky, členem komise pro obhajoby PhD dizertačních prací v oboru Informatika na MFF UK a místopředsedou komise pro obhajoby DSc. dizertačních prací na AV ČR v oboru Výpočetní technika a kybernetika. Je členem oborové rady doktorského programu Informatika na MFF UK, byl zakladatelem a prvním předsedou oborové rady doktorského studia v oboru Počítačová grafika a analýza obrazu na MFF UK (2012-2016), členem oborové rady doktorského studia v oboru Matematické inženýrství na FJFI ČVUT a členem oborové rady doktorského studia v oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT. Působí jako externí školitel doktorandů na  Unversity of Technology Malaysia, Johor Bahru.

Organizační a další činnost

Jan Flusser byl členem mnoha programových a organizačních výborů mezinárodních vědeckých konferencí a osobně organizoval a vedl dvě speciální sekce na konferencích COMPSTAT'06 a CGIM'08. Je členem  Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, členem Vědecké rady MFF UK (2012-2016), členem Vědecké rady Fakulty informatiky MU, Brno (2010-2014), členem Vědecké rady Fakulty managementu VŠE a členem Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Je členem redakční rady časopisu Kybernetika, členem Českého komitétu pro matematiku (IMU) a je Senior Member IEEE.

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Department of Image Processing

Head of the Department:
Barbara Zitová

Deputy head of the Department:
Filip Šroubek

Secretary:
Jana Švarcová

phone: +420 286 581 419
www: http://zoi.utia.cas.cz/
staff: people, Ph.D. students
List of publications, courses, projects

The Department is involved in basic research in image processing and pictorial pattern recognition. Major application areas are biomedicine, remote sensing, astronomy, and art conservation.

Main scientific areas
  • Recognition of distorted images and patterns by invariant descriptors regardless of their actual position in the scene
  • Registration and fusion of several images of the same scene taken at different times, by different sensors and/or from different viewpoints in order to obtain information of higher quality
  • Theory of moment invariants, namely of rotation invariants, affine invariants and invariants to convolution
  • Restoration of degraded images, namely multichannel blind deconvolution, edgepreserving denoising, local contrast enhancement, and color transformations
  • Image forensics - detection of image forgeries
  • Cultural heritage applications - cooperation with art conservators in order to facilitate the conservation and material analysis work

 

Last events:CIRdiplom
Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic awarded Ing. Milan Talich, Ph.D. and his team the main prize for their work „Expert system for monitoring of deformations of hazardous objects and locations“, which was created in cooperation with Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. This prestigious contest was established in 1996.
41
Cisco diplom.jpg
Zuzana Bílková, Ph.D. student in the Dept. of Image Processing (ZOI), received the first price in the Cisco Outstanding Thesis Award 2015 competition for her thesis "Segmentation of microscopic images using level set methods" (MFF UK). The supervisor was RNDr. Václav Kučera, Ph.D., MFF UK. The expert consultant of the thesis was Jindřich Soukup, Ph.D. student in the Dept. of Image Processing (ZOI).
41
diplom
Dr. Filip Šroubek, Res.Prof. received the scientific title "Research Professor in Physico-Mathematical Sciences" from the President of the Czech Academy of Sciences on October 14, 2015.
69
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation