Institute of Information Theory and Automation

ZOI

Boldyš

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Jiří Boldyš
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
pattern recognition, surveillance cameras, image and video restoration, particularly inpainting, moment invariants, invariants to convolution, physics and image processing in nuclear medicine, wavelet transform, thin film image processing
Odborné zájmy (česky): 
rozpoznávání objektů, bezpečnostní kamery, restaurace obrazu - inpainting, momentové invarianty, konvoluční invarianty, aplikace v nukleární medicíně, wavelety
Kontakty
Místnost: 
34
Linka: 
2247
Fax: 
284680730
Mail: 
boldys
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Úvazek: 
100%

WORK EXPERIENCE
1998 – now
Research fellow (mostly part-time)
Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

2009 – now
Self-employed
- simulations and modelling

2009
Production planning specialist
ŠKODA AUTO, a.s.
- innovations

2006 – 2008
Developer in the R&D team
UPEK, s.r.o.
- development and implementation of biometrics algorithms

2004 – 2006
Researcher (post-doc)
Laboratory Informatique, Image, Interaction at the University of La Rochelle

Podrobnosti (česky): 
Další detaily v angličtině zde.
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Zitová

Jméno: 
Barbara
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
zitova4.jpg
Pozice anglicky: 
head of the department
Pozice česky: 
vedoucí oddělení
Odborné zájmy (anglicky): 
All aspects of digital image processing and pattern recognition; particularly object recognition by invariants, degraded image recognition, geometric invariants, theory of moments, remote sensing and medical imaging applications, cultural heritage applications.
Odborné zájmy (česky): 
Metody digitálního zpracování obrazu. Rozpoznávání objektů na základě invariantního popisu, rozpoznávání v poškozených snímcích. Geometrické invarianty, teorie momentů. Aplikace v medicíně, v dálkovém průzkumu Země a v restaurování umění.
Kontakty
Místnost: 
146
Linka: 
2390
Fax: 
284680730
Mail: 
zitova
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/zitova
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 

Ph.D graduates: RNDr. Miroslav Beneš, PhD, 2014

Projects:

Podrobnosti (česky): 
Absolvent Ph.D: RNDr. Miroslav Beneš, PhD, 2014

Projects:

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Švarcová

Jméno: 
Jana
Oddělení: 
ZOI
Jana Švarcová
Pozice anglicky: 
secretary
Pozice česky: 
sekretářka
Kontakty
Místnost: 
145
Linka: 
2586
Fax: 
284680730
Mail: 
imgproc
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Začátek studia: 
31.12.2008
Konec studia: 
31.12.2008
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Šroubek

Jméno: 
Filip
Titul před jménem: 
Doc. Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D. DSc.
Oddělení: 
ZOI
Filip Šroubek
Pozice anglicky: 
deputy head of the department
Pozice česky: 
zástupce vedoucího oddělení
Odborné zájmy (anglicky): 
image restoration, blind deconvolution, superresolution
Odborné zájmy (česky): 
restaurace obrazu, slepá dekonvoluce, metody pro zvyšování rozlišení
Kontakty
Místnost: 
47
Linka: 
2527
Fax: 
284680730
Mail: 
sroubekf
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/sroubek
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Image Fusion via Multichannel Blind Deconvolution
Téma práce (česky): 
Fúze obrazu pomocí vicekanálové slepé dekonvoluice
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
30.09.1998
Konec studia: 
30.09.2003

Filip Šroubek received the M.Sc. degree in computer science from the Czech Technical University, Prague, Czech Republic in 1998 and the Ph.D. degree in computer science from Charles University, Prague, Czech Republic in 2003. From 2004 to 2006, he was on a postdoctoral position in the Instituto de Optica, CSIC, Madrid, Spain. In 2010/2011 he received a Fulbright Visiting Scholarship at the University of California, Santa Cruz. Currently he is with the Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Podrobnosti (česky): 

Filip Šroubek received the M.Sc. degree in computer science from the Czech Technical University, Prague, Czech Republic in 1998 and the Ph.D. degree in computer science from Charles University, Prague, Czech Republic in 2003. From 2004 to 2006, he was on a postdoctoral position in the Instituto de Optica, CSIC, Madrid, Spain. In 2010/2011 he received a Fulbright Visiting Scholarship at the University of California, Santa Cruz. Currently he is with the Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Curriculum Vitae

See more information (publications, examples, MATLAB tools) in section Image restoration

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Suk

Jméno: 
Tomáš
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D. DSc.
Oddělení: 
ZOI
Tomáš Suk
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
digital image processing, pattern recognition, image filtering, invariant features, moment and point invariants, geometric transformations of images. Applications in remote sensing, astronomy, medicine, biology and computer vision.
Odborné zájmy (česky): 
číslicové zpracování obrazu, rozpoznávání, filtrace obrazu, invariantní příznaky, momentové a bodové invarianty, geometrické transformace obrazu. Aplikace v dálkovém průzkumu, astronomii, medicíně, biologii a počítačovém vidění.
Kontakty
Místnost: 
147
Linka: 
2231
Fax: 
284680730
Mail: 
suk
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/suk
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Soukup

Jméno: 
Lubomír
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Lubomír Soukup
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
geometric transformations, image registration, Bayesian inference, Bayesian classification
Odborné zájmy (česky): 
geometrické transformace, registrace obrazu, bayesovská statistika, bayesovské klasifikace,
Kontakty
Místnost: 
32
Linka: 
2551
Fax: 
284680730
Mail: 
soukup
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/soukup

Education and affiliation

Podrobnosti (česky): 

Vzdělání a pracovní pozice

Lubomír Soukup absolvoval inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT v roce 1986. Jeho studijním oborem byla geodezie a kartografie, specializace dálkový průzkum Země. Na Stavební fakultě ČVUT také završil postgraduální studium a v roce 1998 obhájil disertační práci "Aplikace bayesovského přístupu při zpracování geodetických měření". V roce 1994 nastoupil do Ústavu teorie informace a automatizace. Spolupracuje s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK) formou smluvního výzkumu nebo odborých expertiz. V letech 2006 - 2015 byl ve VÚGTK zaměstnán na částečný úvazek. Podílel se zde na tvorbě znalostního systému pro podporu rozhodování založeného na geodatech (2006-2011, projekt InGeoCalc) a na výzkumu nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů (2011-2015, projekt Kartografické zdroje jako kulturní dědictví). Od roku 2017 je externím členem Rady tohoto ústavu (VÚGTK).

Výzkum

Výzkumné zájmy Lubomíra Soukupa jsou věnovány především bayesovskému přístupu ke zpracování experimentálních dat. Zabývá se rozvíjením nelineárních metod bayesovského odhadování. Tyto metody aplikuje spolu s geostatistickými metodami na prostorová data, zejména při geometrických transformacích používaných k registraci obrazu. V současné době se zabývá především elastickou registrací obrazů.

Pedagogická činnost

V letech 2000 až 2010 vyučoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Poznatky z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky předával studentům oboru geodézie a kartografie v rámci předmětů Vyrovnání geodetických sítí (USIT) a Přesnost geometrických transformací (GDE5). V současné době na Stavební fakultě ČVUT přednáší předmět Teorie chyb a vyrovnávací počet, který představuje úvod do teorie odhadu pro bakalářské studium Geodézie, kartografie a geoinformatiky.

Organizační a popularizační činnost

  • externí člen Rady Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
  • předseda základní odborové organizace ÚTIA
  • člen Kolegia popularizátorů a pracovníků PR (pracovní skupina Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (RAMP))
  • každoroční organizační zabezpečení Dnů otevřených dveří v ÚTIA, přednášek v rámci Týdne vědy a techniky, prezentace ÚTIA na Veletrhu vědy
  • popularizační přednášky (klub skeptiků Sysifos, Seminář dějin matematiky, informatiky a astronomie (SEDMA), Letní filosofická škola aj.)

Různá ocenění

Podrobnější, strukturovaný odborný životopis je k dispozici ve formátu PDF zde.
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Schier

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Dr. Ing.
Oddělení: 
ZOI
Jan Schier 2011.jpg
Pozice anglicky: 
research fellow
Pozice česky: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
bioimaging and medical imaging; image processing for microscopy; digital image processing methods; particularly image denoising and image segmentation methods; image information processing; open-source tools for bioimaging
Odborné zájmy (česky): 
bioimaging a zpracování obrazu v medicíně; zpracování obrazu v mikroskopii; metody digitálního zpracování obrazu obecně; metody pro odšumění a segmentaci obrazu; zpracování obrazové informace; open-souce nástroje pro bioimaging
Kontakty
Místnost: 
222
Linka: 
2470
Fax: 
284680730
Mail: 
schier
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Web: 
http://zoi.utia.cas.cz/schier

Education and affiliation

Podrobnosti (česky): 

Vzdělání

Jan Schier obdržel titul Ing. v oboru Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v roce 1989 a titul Dr. (ekvivalent Ph.D.) na Fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství (FJFI) ČVUT v Praze. Od ukončení studií pracuje v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v současné době v oddělení Zpracování obrazové informace.

Pobyty v zahraničí

V letech 1995-1997 absolovoval několik střednědobých pobytů na Fakultě elektrotechnického inženýrství, matematiky a počítačových věd (EWI), TU Delft, Nizozemsko. V letech 1998-2002 byl zaměstnán skupině SISTA/ESAT (Katedra elektrotechnického inženýrství), KU Leuven, Belgie. Odborná náplň těchto pobytů ležela v oblasti aplikovaného zpracování signálů (zpracování signálů a detekce objektů pro FMCW radarový systém detekce překážek, resp. implementace ekvalizačních algoritmů pro ADSL modemy s výpočtem v pevné řádové čárce).

Výzkum a odborné zájmy

Zpracování signálů Po návratu zpět do Prahy působil Jan Schier v oblasti algoritmů pro zpracování signálů a jejich implementace v programovatelném hardware (FPGA), mimo jiné v rámci průmyslové spolupráce s anglickou firmou Celoxica.

Zpracování obrazové informace Neformální spolupráce s Laboratoří kvasinkových kolonií Katedry genetiky a mikrobiologie Karlovy univerzity v Praze, která započala okolo roku 2009, zaměřila postupně jeho zájem do oblasti bioimagingu. V současné době se věnuje zejména metodám pro potlačení šumu a segmentaci obrazu a zpracování obrazové informace a jejich využití v mikroskopii, resp. ve fluorescenční mikroskopii. Rovněž se zajímá o open-source nástroje pro zpracování a vyhodonocení obrazu, zejména o systém ImageJ/Fiji.

Jan Schier byl hlavním řešitelem projektu TAČR TA01010931 Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH, zabývajícího se podporou diagnostiky Turnerova syndromu metodou fluorescenční in-situ hybridizace pomocí automatizovaného vyhodnocování mikroskopických snímků.

Ocenění

Konferenční příspěvek "Automated counting of yeast colonies using the Fast Radial Transform algorithm", jeho spoluautorem je Bohumil Kovář, získal ocenění Best paper award na konferenci BIOINFORMATICS 2011 (pořádané organizací INSTICC) v Římě.

Profesionální aktivity

V letech 2015 a 2014 byl Jan Schier předsedou programového výboru konference BIOIMAGING, v roce 2012 předsedou programového výboru konference BIOINFORMATICS. Tyto akce byly součástí zastřešující konference BIOSTEC, pořádané organizací INSTICC.

Popularizační aktivity

V uplynulých letech byl Jan lektorem několika stáží programu Otevřená věda, organizovaného AV ČR. V současné době lektoruje v rámci stáže "Co vidí počítač v mikroskopu" studenty Josefa Poláška z Gymnázia Jana Keplera, Sotiriose Pupakise z Gymnázia Olgy Havlové a Jiřího Nábělka z Gymnázia Mikoláše Koperníka.

Jana jste také mohli potkat na stánku ÚTIA na popularizačním Veletrhu vědy

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Saic

Jméno: 
Stanislav
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
ZOI
 Stanislav Saic
Pozice anglicky: 
reserach fellow
Pozice česky: 
vedoucí vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
digital image forgery detection, software systems
Odborné zájmy (česky): 
forenzní analýza obrazové informace, softwarové systémy
Kontakty
Místnost: 
148
Linka: 
2211
Fax: 
284680730
Mail: 
ssaic
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Robková

Jméno: 
Marie
Oddělení: 
ZOI
Kontakty
Místnost: 
33
Linka: 
2853
Fax: 
284680730
Mail: 
robkova
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano

Papík

Jméno: 
Martin
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
research associate
Pozice česky: 
vědecký asistent
Kontakty
Místnost: 
240
Linka: 
2865
Mail: 
papik
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation