Institute of Information Theory and Automation

You are here

Odhadování modelů s omezeným šumem

Type of Work: 
diplomová
Affiliation/Phone: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS / Tel.: 2 6605 2337
Keywords: 
Bayesovský odhad, stochastický model, omezený šum, odhad parametrů, odhad stavu systému
Tasks: 
Bakalářské a diplomové práce budou zaměřené na odhadování parametrů a/nebo stavů stochastických modelů s omezeným šumem. Tyto modely jsou vhodné pro popis reálných systémů, kde některá ze zúčastněných veličin podléhá fyzikálnímu či jinému omezení, např. nezápornost veličiny, povolená rychlost jízdy v obci atd. Řešení tohoto problému spočívá často v různých úpravách standardně používaného modelu s gaussovským šumem či pomocí Monte-Carlo simulací. V rámci tohoto tématu se nabízí řada možností - rešeršní práce porovnávající různé přístupy k modelování omezených veličin, vytváření algoritmů v Matlabu a jazyce C, testování alternativních metod, popř. návrh řízení pro tyto omezené modely.
Bibliography: 
[1] V. Peterka: Bayesian approach to system identification, in Trends and Progress in System identification, 1981 [2] M. S. Grewal, A. P. Andrews: Kalman Filtering - Theory and Practice Using MATLAB, 2008, Wiley-IEEE Press [3] M. Kárný etal.: Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, 2006 [4] S. Kotz, J. R. Van Dorp: Beyond Beta - Other Continuous Families of Distributions with Bounded Support and Applications, World Scientific Publishing, 2004 [5] Další literatura dle konkrétního zaměření práce