Institute of Information Theory and Automation

Model zpoždění vozidel mezi křižovatkami

Název práce v Aj: 
Modelling vehicle delay between signalized intrsections
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
AS/2358
Klíčová slova: 
Dopravní oblast, řízení dopravy ve městě, světelná signalizace, zpoždění.

Jedním z možných deskriptorů stavu dopravního systému je zpoždění vozidel v oblasti. Zpoždění definujeme jako rozdíl doby, za kterou by vozidlo projelo sledovanou oblast bez zastavení a reálně naměřené doby průjezdu – platí tedy, že čím déle řidič čeká na zelenou či jede v pomalu se pohybujících kolonách, tím je jeho zpoždění větší.

Pomineme-li možnost sledování vozidel v dopravní síti kamerovými systémy a výpočtu jízdní doby s jejich pomocí, jedinou další informací, kterou o sledované dopravní oblasti máme, jsou měření z detektorů vozidel, udávající počet vozidel za periodu měření (intenzita) a míru hustoty dopravního proudu (obsazenost).

Tématem práce je sestavit a mikrosimulačně ověřit model dopravního zpoždění, využívající pouze výše uvedené dvě dopravní veličiny.

Úkoly: 
  1. Seznamte se s problematikou řízení světelné signalizace a běžnými dopravními senzory.
  2. Proveďte rešerši dostupných modelů zpoždění vozidel a zhodnoťte je z hlediska potřebných vstupních veličin.
  3. Podle informací z dostupné literatury navrhněte jednoduchý model zpoždění vozidla pi průjezdu řízenou dopravní oblastí.
  4. Model porovnejte s údaji o zpoždění, poskytovanými mikrosimulátorem dopravy.
Literatura: 
  1. S. Lin, B. De Schutter, S.K. Zegeye, H. Hellendoorn, and Y. Xi, “Integrated urban traffic control for the reduction of travel delays and emissions,” Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2010), Madeira Island, Portugal, pp. 677–682, Sept. 2010.
  2. Technické podmínky TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. 1. vydání schváleno Ministerstvem dopravy a spojů 7. 5. 1996 pod č. j. 17 631/96-230, 2. vydání schváleno Ministerstvem dopravy k 15. 4. 2006 pod č. j. 243/2006-120-STSP/2.
Institute of Information Theory and Automation