Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ph.D. / master thesis

Jedním z možných deskriptorů stavu dopravního systému je zpoždění vozidel v oblasti. Zpoždění definujeme jako rozdíl doby, za kterou by vozidlo projelo sledovanou oblast bez zastavení a reálně naměřené doby průjezdu – platí tedy, že čím déle řidič čeká na zelenou či jede v pomalu se pohybujících kolonách, tím je jeho zpoždění větší.

Odhad front na křižovatkách řízených dopravní signalizací je klasickým problémem v dopravním inženýrství a operačním výzkumu. Nicméně, obecná teorie schopna vysvětlit, jak se fronty tvoří a způsobují zpoždění pro řidiče stále chybí. Typicky, jsou dynamické fronty modelovány jako deterministické, kauzální jevy, a to za poměrně omezujících předpokladů, ovšem zejména v městských sítích, se zdaleka nejedná o jevy...

Buněčný model dopravního proudu (angl. Cell Transmission Model, CTM), navržený C. F. Daganzem v roce 1994, je populární inženýrskou metodou řešení pohybu vlny vozidel na komunikaci. Model je v podstatě jednoduchou numerickou metodou řešení kinematické vlnové rovnice.

Popis:
Cílem práce je návrh, softwarová optimalizace a implementace algoritmů modelově založeného řízení pro mechatronické struktury, které tvoří základ průmyslových strojů a robotů. Implementace algoritmů se předpokládá ve formě autonomních funkcí, umožňujících jejich nezávislé testování pro různé typy mechatronických konfigurací.
Popis:
Poslední vývojový stupeň v oblasti elektromotorů reprezentují bezkartáčové střídavé motory označované jako synchronní motory s permanentními magnety (PMSM). Tyto motory se uplatňují často v řadě aplikací spojených s průmyslovou robotikou a obráběcími stroji a s poháněním dopravních prostředků.
Cílem tématu je sestavení vhodného matematického popisu PMSM motorů pro modelově orientované řízení...
Popis:
Průmyslová výroba se stále více realizuje zvyšujícím se počtem výrobních komponent obecně mechanických, elektromechanických, elektrických nebo elektronických. Komponenty tvoří obvykle jeden technologický celek. Může jít o manipulační, obráběcí, kvalitativně vyhodnocující, balicí a další jiné operace, v nichž komponenty representují samostatný nebo kooperující distribuovaný systém. Pro výše uvedené...
Popis:
Roboty a manipulátory tvoří základ moderní průmyslové výroby. Vyznačují se především svou flexibilitou použití a zahrnutím určité autonomní inteligence. Toto jim umožňuje nezávisle měnit své okolí na rozdíl od ostatních výrobních strojů.
S vývojem nových konstrukcí robotů rostou požadavky i na vývoj jejich řízení. Perspektivním směrem je použití regulátorů založených na modelově orientovaných...
Popis:
Bezdrátová komunikace se rozšiřuje stále více v průmyslové automatizaci, kde nabízí pružné upravování zapojení výrobních komponent resp. jejich mobilitu nezávislou na pevném kabelovém propojení. To má výhodu např. při zálohování výroby pro zabrá-nění neplánovaným provozním výpadkům. Cílem tématu je návrh a realizace bezdrátové aktualizace obslužného softwaru řídicího modulu ZigBee komunikace....
Popis:
Průmyslová výroba se stále více realizuje zvyšujícím se počtem výrobních komponent obecně mechanických, elektromechanických, elektrických nebo elektronických. Komponenty tvoří obvykle jeden technologický celek. Může jít o manipulační, obráběcí, kvalitativně vyhodnocující, balicí a další jiné operace, v nichž komponenty representují samostatný nebo kooperující distribuovaný systém. Pro výše uvedené...
Popis:
Průmyslová výroba se stále více realizuje zvyšujícím se počtem výrobních komponent obecně mechanických, elektromechanických, elektrických nebo elektronických. Komponenty tvoří obvykle jeden technologický celek. Může jít o manipulační, obráběcí, kvalitativně vyhodnocující, balicí a podobné operace, v nichž komponenty representují samostatný nebo kooperující distribuovaný systém. Pro výše uvedené...
Motivace:
Cílem práce je návrh, softwarová optimalizace a implementace algoritmů prediktivního řízení pro mechatronické struktury, které tvoří základ průmyslových strojů a robotů. Implementace algoritmů se předpokládá ve formě autonomních funkcí, umožňujících jejich nezávislé testování pro různé typy mechatronických konfigurací.
Téma vhodné pro diplomovou práci pro studenty MFF UK, ČVUT FJFI a Fakulta strojní.
Téma bakalářské práce souvisí s vývojem systému podpory krizového řízení pro monitorování a vyhodnocování radiační situace v okolí jaderných elektráren se zaměřením na havarijní situace. Jednou z nejdůležitějších součástí takového systému je atmosférický disperzní model (ADM), který modeluje šíření vzdušných úniků radionuklidů.

Pages