Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

Multistage Stochastic Programs via Autoregressive Sequences and Individual Probabiliy Constraints

Kaňková Vlasta

: Kybernetika vol.44, 2 (2008), p. 151-70

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/07/1113, GA ČR

: multistage stochastic programming problem, individual probebility constraints, autoregressive sequence, Wasserstein metric, empirical estimates, multiobjective problems

(eng): The paper deals with a special case of multistage stochastic programming problems in which a random element follows an autoregressive sequence and constraints sets correspond to the individual probability constraints. The aim is to investigate a stability (considered with respect to a ptobability measure space) and empirical estimates. To achieve new results the Wasserstein metric determined by L_1norm and results of multiobjective optimization theory are employed.

(cze): Práce se zabývá problematikou úloh vícestupňového stochastického programování, ve kterých náhodný element splňuje podmínky autoregesní posloupnosti a množina omezení je dána individuálními pravděpodobnostními omezeními. Cílem práce je zkoumat stabilitu (uvažovanou vzhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empirické odhady. Wassersteinova metrika založená na L_1, normě, a výsledky teorie vícekriteriální optimalizace jsou využity k důkazu nových výsledků.

: BB