Institute of Information Theory and Automation

You are here

Statistika

Faculty: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Semester: 
oba
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ano

L. Jirsa spolupracuje ve formě cvičení, předmět vede Doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy matematické statistiky.
Témata: popisná statistika, základy teorie pravděpodobnosti, diskrétní a spojité náhodné veličiny, pravděpodobnostní rozdělení, hustota pravděpodobnosti, bodové a intervalové odhady, testování statistických hypotéz, základy analýzy rozptylu, lineární regrese, korelační analýza, analýza časových řad, základy indexní analýzy.

2023-01-02 11:04