Přejít k hlavnímu obsahu

Oddělení teorie řízení

Zástupce vedoucího
Telefon
266052385
Publikace ÚTIA

Logo of ACT Výzkum teorie řízení má v ÚTIA dlouhou tradici. Na začátku šedesátých let minulého století přispěli jeho pracovníci k významnému rozvoji jak metod vstupně-výstupního popisu, tak i metod stavových. V sedmdesátých a osmdesátých letech dosáhli členové oddělení významných výsledků, které zavedly zcela novou oblast celosvětového výzkumu. Mezi těmito výsledky je parametrizace všech regulátorů stabilizujících danou soustavu (známa jako Youla-Kučerova parametrizace) a návrh řídicích systému pomocí polynomiálních rovnic. Od devadesátých let pak vědecké aktivity oddělení zahrnovaly výzkum od robustního řízení až po nelineární systémy.

Aplikovaný výzkum oddělení se v současnosti zaměřuje na numerické metody pro simulace a návrh systémů řízení. Dále se zabývá návrhem a implementací nových metod robotického kráčení. Robotické kráčení bylo popularizováno pro širší veřejnost zde.

Teoretický výzkum oddělení v současnosti převažuje a soustřeďuje se na analýzu řízených systémů, návrh jejich řízení a na obecnou teorii dynamických systémů. Zejména pak na:

  • Analýza a návrh robustního řízení lineárních rozlehlých a prostorově rozprostřených systémů.
  • Teoretické a numerické metody pro analýzu a návrh řízení nelineárních systémů, a to i chaotických.
  • Analýza a návrh nelineárních řídicích systémů využívajících vlastností jejich invariantních variet.
  • Topologická teorie dynamických systémů a dynamické systémy na plochách a varietách.
  • Dynamické systémy definované na složitých sítích různého typu.
Napsal uživatel admin dne
Ing. Milan Anderle Ph.D.
Prof. RNDr. Sergej Čelikovský CSc.
Ing. Kamil Dolinský Ph.D.
Ing. Jan Ježek CSc.
Prof. Ing. Vladimír Kučera DrSc.
Mgr. Anna Lynnyk Ph.D.
Mgr. Volodymyr Lynnyk Ph.D.
Doc. Ing. Štěpán Papáček Ph.D.
Ing. Mgr. Branislav Rehák Ph.D.
Miroslava Součková
Ing. Pavel Zezula Ph.D.
-
Projekt je zaměřen na výzkum nových metod analýzy a syntézy nelineárních regulátorů pro
pružné a řetězcovité mechanické systémy s cílem kompenzovat nebo efektivně řídit jejich
kmitavé…
-
Cílem projektu jsou nové postupy a metody, které umožní efektivní
synchronizaci a
decentralizované řízení složitých sítí, zejména pak eliminaci některých
obtížně odhadnutelných…
-
Projekt se zabývá návrhem nových algoritmů pro řízení složitých a rozsáhlých systémů za přítomnosti nelinearit, kvantizace a časového zpoždění, se zvláštním přihlédnutím k problematice řízení pomocí…
-
Projekt se bude zabývat výzkumem nových metod návrhu podaktuovaného kráčení mechanických robotických systémů pomocí nové metodiky tzv. sladěných virtuálních holonomních omezení. V současnosti je…
-
Project deals with novel advanced methods for global analysis and control design for decomposed strongly nonlinear state space
dynamical models with complex interactions of their components.…

The 16th IFAC World Congress 2005 in Prague was co-organized by the Department of Control Theory. The congress is held every three years and is considered the flagship event of the IFAC Federation. The 16th IFAC World Congress took place in the Prague Congress Center between July 3rd and July 8th, 2005. With an attendance of almost two and half thousand participants from 63 countries, this was definitely the largest and most successful event in automatic control ever.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Organizační výbor 20. Mezinárodní konference o elektrotechnice v roce 2023 - Inženýrství, výpočetní technika a automatické řízení - uděluje ocenění Ing. Branislavu Rehákovi, Ph.D. za prezentaci jeho plenární přednášky „Stabilization of nonlinear large scale systems and synchronization of nonlinear multi-agent systems:  a comparison of both problems“, Mexico City , 25. října 2023, Mexiko.

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. C. je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a v letech 1990-1998 působil jako ředitel ÚTIA. Je dlouholetým vynikajícím vědeckým pracovníkem v oddělení Teorie řízení, jeho vědecké aktivity v ÚTIA přesahují 50 let. Více o ceně na https://www.ciirc.cvut.cz/cs/profesor-vladimir-kucera-ziskal-nejvyssi-vedecke-vyznamenani-ceskou-hlavu/

Foto: BcA. ONDŘEJ KALMÁN

Milan Anderle byl oceněn cenou Best Paper Award 2021 za vynikající příspěvek (spoluautoři Prof. Sergej Čelikovský a Prof. Tomáš Vyhlídal) (Process Control ´21) Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Ústavu informačního inženýrství,  automatizace a matematiky. Ocenění je udělováno ve spolupráci s laboratořemi Optimal Control Labs.

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, jmenovala dne 18. prosince 2017 prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc. emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru.
The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic Manipulation" by Jiri Zemanek, Sergej Celikovsky a Zdenek Hurak was awarded the EEA Demonstrator Paper Prize. This special demonstrator prize is funded by Club EEA (French association of professors and researchers in electrical and information sciences). "EEA Demonstrator Paper Prize" https://www.ifac2017.org/prizes#DPP see more http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317325430

Publikace „Časově optimální řízení pro bilineární nezáporné systémy v řízení: Aplikace k magnetické manipulaci“ autorů Jiřího Zemánka, Sergeje Čelikovského a Zdeňka Huráka byla oceněna cenou EEA Demonstrator Paper Prize. Tato speciální cena je financována Klubem EEA (francouzská asociace profesorů a výzkumných pracovníků v elektrotechnice a informačních vědách). https://www.ifac2017.org/prizes#DPP více na  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317325430

Ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., udělil dne 3. března 2017 Pamětní list Prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc. při příležitosti 50 let zaměstnání v ÚTIA AV ČR.
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., udělil dne 20.2.2017 Ing. Milanovi Anderlemu, Ph.D. CENU DĚKANA za vynikající disertační práci "Modelling and Control of Walking Robots".
Uznání pro Mgr. Zdeňka Berana, CSc. z oddělení Teorie řízení.
Recognition for Dr. Zdenek Beran from the Department of Control Theory.
Prestižní Ceny Wernera von Siemense převzali na slavnostním večeru 4. února 2016 v Betlémské kapli vítězové z řad mladých vědců, studentů a pedagogů z českých technických a přírodovědných univerzit a vědeckých institucí. O titul nejlepšího pedagogického pracovníka letos soupeřilo 14 nominovaných. Mezi nimi zvítězil vedoucí katedry řídicí techniky na Elektrotechnické fakultě ČVUT a vedoucí vědecký pracovník ÚTIA AV ČR prof. Michael Šebek, který je světově uznávaným a často citovaným odborníkem na teorii řízení.
Petr Augusta from Department of Control Theory was awarded The Best Paper Diploma of the 13th International Carpathian Control Conference held in High Tatras, Slovak Republic. Title of the awarded paper is: Distributed Stabilisation of Spatially Invariant Systems Via Positive Polynomial Approach: MIMO Systems Case.
Sergej Čelikovský received SICE 2011 Award for Outstanding Paper published in Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers. This paper proposes and analyzes a successive approximation method for obtaining center manifolds with application to output regulation problem. Society of Instrument and Control Engineers (SICE) http://www.sice.jp/english/ is the recognized international society founded in Japan.

Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. byl jmenován čestným hostujícím profesorem Univerzity ve Wuhanu, Čína.

Wuhan je metropolí střední Číny ležící na soutoku řek Yangtze a Hanshui. Universita ve Wuhanu (http://w3.whu.edu.cn/en/) patří mezi významné čínské university s bohatou tradicí. Jmenování je tak výrazem ocenění dlouholeté vědecké spolupráce ÚTIA a S. Čelikovského s čínskými institucemi a odborníky v oblasti nelineárních dynamických systémů.

Petr Augusta was awarded a Diploma in the Scientific Section of the XIth International Student Olympiad on Automatic Control for Theoretical Contribution in Saint Petersburg, Russia, May 17–19, 2006.
Professor Vladimír Kučera was awarded the Gold Felber medal of the Czech Technical University in 2006.
In 2006, Professor Vladimír Kučera was awarded the prestigious medal Chevalier dans ľordre des Palmes Académiques established by Napoleon Bonaparte in 1808. See the ceremony picture.