Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Soutěž o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA

Ředitel ÚTIA ve spolupráci s Radou ÚTIA vyhlašuje pravidelnou každoroční soutěž o nejlepší publikaci a aplikaci zaměstnanců ÚTIA. Cílem soutěže je podpořit a ocenit vznik kvalitních vědeckých prací zaměstnanců ústavu.

 

Pravidla soutěže 

  1. Do soutěže může být přihlášena každá vědecká nebo odborná práce, která vyšla tiskem nebo elektronickou formou v běžném či minulém roce, je veřejně dostupná a alespoň jeden z autorů má v této publikaci uvedeno jako své pracoviště ÚTIA. Dále může být přihlášena každá aplikace (zařízení, programové dílo, apod.) realizovaná v běžném či minulém roce.

  2. Práci do soutěže přihlašuje vždy jeden z autorů zaměstnaných v ÚTIA. Tím se zároveň zavazuje přednést o této práci přednášku na semináři pořádaném ÚTIA, bude-li o to požádán. Do soutěže nelze přihlásit práci, která již byla do této soutěže přihlášena v minulém roce.

  3. Přihláška do soutěže obsahuje plnou bibliografickou citaci práce, soutěžní kategorii (viz bod 4) a odkaz na web knihovny UTIA, kde lze plný text publikace najít. Pokud práce není k dispozici na knihovním webu, přiloží se kompletní práce ve formátu pdf k přihlášce. U aplikací se předkládá dokumentace s popisem aplikace a zhodnocením jejího přínosu, případně i demo ukázky nebo funkční vzorek. Ve výjimečných případech (např. u knih nebo u aplikací obsahujících hardware) lze požadavek elektronické verze na žádost autora prominout a pak je třeba doručit na sekretariát ředitele vytištěnou verzi či vzorek. Přihlášky se podávají na adresu utia@utia.cas.cz každý rok v době od 1.9. do 30.9. Přihlášené práce se zpřístupní na vnitroústavním webu.

  4. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích - publikace a aplikace. Každá práce může soutěžit jen v jedné kategorii (specifikuje autor v přihlášce).

  5. Vyhodnocení soutěže provádí komise jmenovaná Radou pracoviště. Činnost komise řídí pověřený člen Rady. Komise předá návrhy na ocenění 1-5 prací řediteli ústavu vždy do 31.10. Konečný výběr oceněných prací provádí ředitel. Ocenění autoři obdrží diplom a finanční odměnu, o jejíž výši rozhoduje ředitel.

  6. Ředitel může udělit na návrh komise zvláštní cenu pro mladé autory do 35 let. Tuto cenu může autor obdržet bez ohledu na umístění své práce v soutěži.

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016

Ročník 2015

Ročník 2014

Ročník 2013

Ročník 2012

Ročník 2011

Ročník 2010 

Ročník 2009

Ročník 2008

08.11.2018 - 09:03