Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Soutěž o nejlepší publikaci a aplikaci ÚTIA

Ředitel ÚTIA ve spolupráci s Radou ÚTIA vyhlašuje pravidelnou každoroční soutěž o nejlepší publikaci a aplikaci zaměstnanců ÚTIA. Cílem soutěže je podpořit a ocenit vznik kvalitních vědeckých prací zaměstnanců ústavu.

Pravidla soutěže

  1. Do soutěže může být přihlášena každá vědecká nebo odborná práce, která vyšla tiskem nebo elektronickou formou v běžném či minulém roce, je veřejně dostupná, má všechny bibliografické údaje vyžadované k nahlášení do RIVu nejpozději v den uzávěrky soutěže a alespoň jeden z autorů má v této publikaci uvedeno jako své pracoviště ÚTIA. Dále může být přihlášena každá aplikace (zařízení, programové dílo, apod.) realizovaná v běžném či minulém roce.
  2. Práci do soutěže přihlašuje vždy jeden z autorů zaměstnaných v ÚTIA. Tím se zároveň zavazuje přednést o této práci přednášku na semináři pořádaném ÚTIA, bude-li o to požádán. Do soutěže nelze přihlásit práci, která již byla do této soutěže přihlášena v minulém roce.
  3. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – (i) teoretická publikace a (ii) aplikační publikace nebo aplikace. Každá práce může soutěžit jen v jedné kategorii.
  4. Přihláška do soutěže se vyplňuje online na adrese http://atestace.utia.cas.cz/bibl3/soutez/. Formulář obsahuje soutěžní kategorii, volbu mladý autor (viz. bod 6) a plnou bibliografickou citaci práce. Nahlašovat lze pouze práce přihlášené v knihovně UTIA. V přihlášce se vyplní identifikátor ARLID, který se dohledá přes odkaz uvedený ve formuláři, a bibliografické údaje se automaticky doplní. Pokud práce není k dispozici na knihovním webu, přiloží se kompletní práce ve formátu pdf do formuláře. U aplikací se předkládá dokumentace s popisem aplikace a zhodnocením jejího přínosu, případně i demo ukázky nebo funkční vzorek. U aplikační publikace je nutné do poznámky formuláře uvést krátký popis aplikace a zhodnocení přínosu článku. Ve výjimečných případech (např. u knih nebo aplikací obsahujících hardware) lze požadavek elektronické pdf verze na žádost autora prominout. Pak je třeba doručit na sekretariát ředitele vytištěnou verzi či vzorek. Podávání přihlášek přes online formulář je možné každý rok od 1.9. do 30.9. Přihlášené práce se zpřístupní na vnitroústavním webu.
  5. Vyhodnocení soutěže provádí komise jmenovaná Radou pracoviště. Činnost komise řídí pověřený člen Rady. Komise předá návrhy na ocenění 1-5 prací řediteli ústavu vždy do 31.10. Konečný výběr oceněných prací provádí ředitel. Ocenění autoři obdrží diplom a finanční odměnu, o jejíž výši rozhoduje ředitel.
  6. Ředitel může udělit na návrh komise zvláštní cenu pro mladé autory do 35 let. Tuto cenu může autor obdržet bez ohledu na umístění své práce v soutěži.

Ročník 2022

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016

Ročník 2015

Ročník 2014

Ročník 2013

Ročník 2012

Ročník 2011

Ročník 2010 

Ročník 2009

Ročník 2008

07.11.2022 - 09:43