Přejít k hlavnímu obsahu
top

Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Pozice
Zástupce ředitele pro výzkum
Oddělení
Mail
Místnost
Fax
286890378
Telefon
266052422
266052357
Odborné zájmy
Digitální zpracování obrazu, rozpoznávání objektů, umělá inteligence
Publikace ÚTIA

Vzdělání

Jan Flusser se narodil 30. dubna 1962 v Praze. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor matematické inženýrství (1985). V roce 1990 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru výpočetní technika a v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc. v oboru technická kybernetika.

Pracovní pozice 

Jan Flusser od roku 1985 pracuje v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (původně ČSAV). Byl vedoucím oddělení Zpracování obrazové informace (1995 – 2007), předsedou Vědecké rady ÚTIA (1998 – 2006), ředitelem ÚTIA (2007 - 2017) a od 1. května 2017 je zástupcem ředitele pro výzkum. Od r. 2017 je zároveň předsedou Rady ÚTIA.

Výzkum

Hlavním oborem vědecké práce Jana Flussera je digitální zpracování obrazu a rozpoznávání, zejména pak fúze obrazů z různých zdrojů, momenty a momentové invarianty pro rozpoznávání objektů, registrace obrazů a slepé dekonvoluce. Je autorem či spoluautorem více než 200 původních vědeckých prací, mezi něž patří monografie Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition (Wiley, 2009; překlad do čínštiny 2014), 2D and 3D Image Analysis by Moments (Wiley, 2016), přes 100 článků v prestižních časopisech a 20 tutorialů (ICIP'05, ICIP'07, EUSIPCO'07, CVPR'08, FUSION'08, SPPRA'09, ICIP'09, SPPRA'10, CGIM'10, AIA'14, CI'15, ICPR'16, ICIP'18, ICASSP19) a zvaných plenárních přednášek (ICCS'06, COMPSTAT'06, WIO'06, DICTA'07, CGIM'08, SCIA'09) na význačných mezinárodních konferencích. Jeho publikace mají přes 20 000 Google Scholar citací a 9 000 SCOPUS citací. Jan Flusser byl hlavním řešitelem řady vědeckých projektů základního výzkumu (národních i mezinárodních) i projektů aplikačních, zejména v počítačovém vidění, astronomii, dálkovém průzkumu Země a medicíny. V letech 2015-18 byl koordinátorem výzkumného programu "Naděje a rizika digitálního věku", který byl součástí  Strategie AV21. Více podrobností o výzkumu na kterém se Jan Flusser podílel lze najít zde.

Vědecké ceny

2007 - Cena AV ČR v kategorii "A" za přínos k teorii fúze digitálních obrazů

2007 - Cena předsedy GA ČR za výsledky v v oblasti rekonstrukce obrazů v astronomii

2010 - Cena nakladatelství Elsevier "SCOPUS 1000 Award" za více než tisíc citací článku B. Zitová, J. Flusser: " Image registration methods: A survey", Image and Vision Computing, vol. 21, pp. 977-1000, 2003.

2015 - Felberova medaile ČVUT II. stupně 

2017 - Akademická prémie AV ČR 

 

Výuka a vedení doktorandů

Jan Flusser se výrazně angažuje i ve vysokoškolské výuce a ve výchově doktorandů. Od roku 1991 pravodelně přednáší na MFF UK a od roku 1995 i na FJFI ČVUT. Vyučuje základní i pokročilé kurzy Digitální zpracování obrazu, Rozpoznávání, Momentové invarianty a wavelety. V roce 1998 se habilitoval na MFF UK v oboru Informatika a v roce 2004 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná matematika na ČVUT. Vedl řadu doktorandů a diplomantů. Je předsedou/členem několika komisí pro státní závěrečné zkoušky, členem komise pro obhajoby PhD dizertačních prací v oboru Informatika na MFF UK a předsedou komise pro obhajoby DSc. dizertačních prací na AV ČR v oboru Výpočetní technika a kybernetika. Je členem oborové rady doktorského programu Informatika na MFF UK, byl zakladatelem a prvním předsedou oborové rady doktorského studia v oboru Počítačová grafika a analýza obrazu na MFF UK (2012-2016), členem oborové rady doktorského studia v oboru Matematické inženýrství na FJFI ČVUT a členem oborové rady doktorského studia v oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT. Působil jako externí školitel doktorandů na  Unversity of Technology Malaysia, Johor Bahru.

Organizační a další činnost

Jan Flusser byl členem mnoha programových a organizačních výborů mezinárodních vědeckých konferencí a osobně organizoval a vedl dvě speciální sekce na konferencích COMPSTAT'06 a CGIM'08. Je členem  Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, členem Vědecké rady MFF UK (2012-2016), členem Vědecké rady Fakulty informatiky MU, Brno (2010-2014), členem Vědecké rady Fakulty managementu VŠE a členem Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Je členem redakční rady časopisu Kybernetika, členem Českého komitétu pro matematiku (IMU), členem Komise pro etiku vědecké práce AV ČR a je Senior Member IEEE.

Napsal uživatel admin dne
-
Current convolutional networks work with inefficient pixel-wise image representation, which
does not provide almost any invariance. This leads to using very large training sets and
-
The project aims at developing a conceptually novel approach to inverse problems by proposing
a unified theory of invariants to integral transformations using projection operators, and…
-
Projekt spadá do oblasti počítačového zpracování a rozpoznávání obrazu. Zaměřuje se na
specifický typ dat – vícerozměrná vektorová a tensorová pole. Pomocí vektorových polí se dá
popsat…
-
Projekt patří do oblasti počítačové analýzy obrazu a rozpoznávání objektů. Zaměřuje se zejména na dvě propojené oblasti: popis objektů
pomocí invariantních příznaků a na fúzi obrazů.…
-
Projekt se zaměřuje na mezioborové využití metod zpracování obrazu při analýze a restaurování uměleckých děl. Cílem je vyvinout metody zpracování obrazu pro multimodální data pořizovaná během analýz…
-
Abstrakt projektu je k dispozici pouze v angličtině.
-
Předložený projekt se zabývá metodami na zvýšení rozlišení (superresolution, SR) digitálních snímků a videa.Cílem je zvýšit prostorové rozlišení snímků až za hranici danou fyzikálními možnostmi…
-
Abstrakt projektu je k dispozici pouze v angličtině.
-
Předložený návrh projektu se zabývá fúzí digitálních obrazů získaných reálnými neideálními senzory. Obrazy bývají v takových případech silně degradovány, přičemž matematický model těchto degradací je…
-
Předložený projekt se zabývá fází digitálních obrazů v případě, že jednotlivé vstupní obrazy (kanály)jsou poškozeny neznámými lineárními filtry, geometrickým zkreslením a aditivním šumem. Fúzí zde…
-
Cílem práce je netradičními a objektivnějšími metodami posoudit vliv staveb a technologií na bioklimatologii a následně na welfare dojnic v nich chovaných, a dále posouzení vlivu techniky a procesu…
-
Fraktografická analýza má široké uplatnění v materiálovém výzkumu i v průmyslových aplikacích. Tradiční fraktografické metody - vyhledávání a deterministický popis fraktografických znaků s použitím…
-
Automatické rozpoznávání objektů na digitálních obrazech reálné scény je jednou z nejdůležitějších a nejčastěji diskutovaných úloh počítačového vidění. Komplikovanost problému je způsobena tím, že…
Ing. Václav Košík
Dr. Sajad Farokhi Ph.D.
RNDr. Radim Halíř Ph.D.
Ing. Ondřej Horáček Ph.D.
RNDr. Cyril Höschl Ph.D.
Ing. Jan Kamenický Ph.D.
Ing. Jitka Kostková Ph.D.
Mgr. Filip Krolupper Ph.D.
RNDr. Matěj Lébl Ph.D.
Mgr. Jiří Sedlář Ph.D.
RNDr. Michal Šorel Ph.D.
Doc. Ing. Filip Šroubek Ph.D. DSc.
RNDr. Aleš Zita Ph.D.
Doc. RNDr. Barbara Zitová Ph.D.