Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: AS Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
The project aims to develop a dynamic distributed estimation framework, intended for fully distributed low-cost parameter estimation of stationary signals and reduced-complexity tracking of nonstationary processes.
Oddělení: SI Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese.
Oddělení: SI Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně.
Oddělení: E Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Projekt se zaměřuje na analýzu finančních časových řad v rámci dvourozměrné dlouhé paměti se zvláštním zaměřením na mocninný pokles funkce křížových korelací a důsledky pro dynamické vlastnosti takových procesů. Prvním cílem je použít tyto implikace pro konstrukci statistických testů pro rozlišení mezi krátkou a dlouho pamětí.
Oddělení: ZS Období: 2013 - 2016 Grantor: MSMT
Oddělení: E Období: 2013 - 2015 Grantor:
Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí “state-price-density“ zatímco kalendární bezarbitrážní podmínka je dána monotonií celkové (implikované) variance.
Oddělení: E Období: 2013 - 2015 Grantor:
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry.
Oddělení: MTR Období: 2013 - 2015 Grantor: GACR
Využití algebraických a geometrických metod je jedním ze současných trendů v moderní statistice. Záměrem projektu je použít metody kombinatorické optimalizace na problémy s motivací ve statistice a umělé inteligenci. Cíle jsou rozděleny do tří skupin: cíle týkající se statistického učení struktur Bayesovských sítí a podmíněné nezávislosti, cíle týkající se exponenciálních rodin a grafických mode
Oddělení: AS Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky nedokonalosti rozhodujících účastníků, kteří věnují rozhodovací úloze omezenou pozornost.
Oddělení: AS Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Oddělení: ZOI Období: 2013 - 2015 Grantor: GACR
V posledních letech sledujeme významný nárůst možností snímat a distribuovat digitální video. Současně je ale k dispozici řada výkonných programů pro úpravu videa a tak vyvstává otázka jak je publikované video autentické. Problém autenticity je zásadní zvláště při důkazovém řízení v soudnictví pomocí video záznamů nebo při posuzování věrohodnosti informací v médiích.
Oddělení: ZOI Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Našim cílem je řešit jeden ze základních problémů ve zpravování obrazu, kterým je rekonstrukce originálního obrazu z degradovaných měření. Hlavní zdroj degradace je konvoluci s neznámým jádrem. V takovém případě se jedná o problém slepé dekonvoluce, který patří mezi spatně podmíněné inverzní úlohy.
Oddělení: MTR Období: 2013 - 2016 Grantor: GACR
Formální systémy (ne)klasických logic jsou zásádní pro mnohé oblasti informatiky. Jsou ceněny pro svou deduktivní povahu, universalitu, přenositelnost a široké možnosti, které plynou z jejich precizních matematických základů. Jednotný přístup založený na teorii abstraktní algebracké logiky hluboce přispívá ke studiu této široké rodiny logických systémů.

Stránky