Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

seminář AS: Poznámky k použití běžné mnohorozměrné nelineární regresní analýzy k inverznímu modelování (Další metodický rozvoj výsledků grantu MV-VG20102013-018 pro potřeby rozhodování v krizových situacích)

Datum a čas: 
04.04.2016 - 11:00
Místnost: 
Přednášející: 
Je zkoumán inverzní problém z kategorie odhadování parametrů, kdy systémové charakteristiky jsou vyvozovány z experimentálních dat. Postup je aplikován na oblast odhadů radiologické situace po mimořádném úniku radioaktivity do životního prostředí na základě porovnávání mraku rekonstruovaného modelem se "skutečnou" referenční trajektorií representovanou simulovanými měřeními v terénu. Je zavedena metoda pro zahrnutí chyb měření s následným vyhodnocováním statistických indikátorů úspěšnosti odhadů pomocí metody nejmenších čtverců. Krátce budou zmíněny problémy se zaváděním úplné parametrizace pro lokální dynamické parametry disperzního modelu (dynamika úniku exhalací, kompletní krátkodobé meteorologické předpovědi).
01.04.2016 - 12:57