Skip to main content
top

Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 udělena Janu Flusserovi

Date of event

V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze digitálních obrazů nelineárních zobrazovacích modelů

z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluřeššitelka: Ing. Stanislava ŠŠimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Tento projekt patří do oboru umělé inteligence, přesněji do části automatického rozpoznávání objektů na reálných snímcích pomocí počítače. Rozpoznávání objektů z jediného snímku je nespolehlivé, proto je snaha používat více snímků najednou. Existuje vššak závažžný principiální problém, který tomu brání: snímky bývají v praxi pořízeny z různých míst, v různém čase, spektru a kvalitě. Řešitelskému týmu se podařilo vyvinout ucelenou metodiku tzv. fúzování obrazu, která umožžňuje daný problém odstranit či potlačit, a tím několikanásobně zvýššit informační hodnotu snímku a úsp칚nost rozpoznávání. Zvlᚹtní důraz byl kladen na fúze, které zároveň zvyššují rozliššení snímku ažž za hranici rozliššení senzorů – tzv. superresolution.
Projekt byl původně motivován potřebami astronomie, ale výsledky se uplatní i v jiných oborech: v medicíně pro oblast diagnostických zobrazovacích metod, v monitorovacích a bezpečnostních systémech využžívajících pozorování mnoha kamerami, v družžicovém i leteckém snímkování Země apod. Přínos projektu je vššak nejen v oblasti teoretické, ale i praktické. Algoritmy, implementované ve formě Matlab Toolboxu, jsou již nyní veřejně použžitelné; v současné době existuje přes 350 registrovaných uživatelů z celého světa.
Projekt je mimořádně úsp욹ný nejen z hlediska GA ČR, ale i z hlediska světového. Výsledky byly publikovány v 50 pracích, včetně článků v nejlepšších časopisech oboru. Vyvolaly ohlas nejen mezi specialisty, jak je patrno z řady citací a prestižžních pozvání, ale díky svému dopadu na praktické aplikace vzbudily zájem i u šširšší veřejnosti. O výsledcích projektu referovalo několik zahraničních deníků a členové týmu vystoupili s ukázkami v české a ššpanělské televizi.

více: zde

Submitted by admin on