Skip to main content
top

Bibliography

Conference Paper (Czech conference)

Odhalování kopií pomocí matematického zpracování obrazu, část I: teoretická východiska a princip metody

Blažek Jan, Hradilová J., Zitová Barbara, Kamenický Jan

: ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART, p. 141-147

: mezioborová konference ALMA 2012 (4.), (Praha, CZ, 21.11.2012-22.11.2012)

: CEZ:AV0Z10750506

: GAP103/12/2211, GA ČR

: Perspective transformation, perspective, image difference, graphical software

(cze): Navrhujeme poloautomatické metody pro geometrické sesazení (dále jen registraci) a pro komparaci digitálních snímků uměleckých děl. Algoritmus registrace je založen na odhadu perspektivní transformace pomocí kontrolních bodů. Porovnání snímků je založeno na statistické analýze snímků, normalizaci jasu a absolutní odchylce. Vhodnost různých metod porovnání je demonstrována na příkladech. Výstupem algoritmů jsou srozumitelné rozdílové mapy. Navrhované metody jsou implementovány ve veřejně dostupné aplikaci Fresco.

(eng): We propose semi-automatic methods for registration and comparison digital images of fine art. Registration algorithm is based on estimation of perspective transformation parameters according to control points. Image comparison is based on statistical analysis of images, normalization of brightness and absolute deviation. Suitability of comparing algorithms is demonstrated on examples. As an output of comparing algorithms are used intelligible differential maps.

: JD