Institute of Information Theory and Automation

AS

Call for Contributions

The workshop will include talks with extensive discussions and poster sessions. We invite participants to submit draft papers describing the technical content of proposed contribution. We especially encourage submissions that directly address any of the topics, but related papers are also welcomed. The selected submission may be accepted either as an oral presentation or as a poster presentation.

Important Dates

 

Submission of papers due:

 

June 28, 2013 JULY 7, 2013

 

Notification of acceptance for the workshop and decision on selection of contributions for the book due:

 

July 19, 2013  SENT

 

Format

This is a one-day workshop in conjunction with the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (

Home

UTIApant.png

                                                                             

Control of complex systems

Project leader: Ing. Lubomír Bakule, CSc.
Department: AS
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2013 - 2016

Fully Probabilistic Design of Dynamic Decision Strategies for Imperfect Participants in Market Scenarios

Project leader: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Department: AS
Supported by (ID): GA13-13502S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2013 - 2016
Details: here

Radek Hofman was awarded by the Czech Radiation Protection Society's Award

Radek Hofman was awarded by the Czech Radiation Protection Society's Award

Czech Radiation Protection Society awarded prize for the best work of young authors in the field of protection against ionizing radiation to Ing. Radek Hofman, Ph.D. from AS department of the Institute of Information Theory and Automation for his PhD thesis.

Probabilistic distributed industrial system monitor

Project leader: RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): 7D12004
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2013 - 2015

Model zpoždění vozidel mezi křižovatkami

Název práce v Aj: 
Modelling vehicle delay between signalized intrsections
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
AS/2358
Klíčová slova: 
Dopravní oblast, řízení dopravy ve městě, světelná signalizace, zpoždění.

Jedním z možných deskriptorů stavu dopravního systému je zpoždění vozidel v oblasti. Zpoždění definujeme jako rozdíl doby, za kterou by vozidlo projelo sledovanou oblast bez zastavení a reálně naměřené doby průjezdu – platí tedy, že čím déle řidič čeká na zelenou či jede v pomalu se pohybujících kolonách, tím je jeho zpoždění větší.

Úkoly: 
 1. Seznamte se s problematikou řízení světelné signalizace a běžnými dopravními senzory.
 2. Proveďte rešerši dostupných modelů zpoždění vozidel a zhodnoťte je z hlediska potřebných vstupních veličin.
 3. Podle informací z dostupné literatury navrhněte jednoduchý model zpoždění vozidla pi průjezdu řízenou dopravní oblastí.
 4. Model porovnejte s údaji o zpoždění, poskytovanými mikrosimulátorem dopravy.
Literatura: 
 1. S. Lin, B. De Schutter, S.K. Zegeye, H. Hellendoorn, and Y. Xi, “Integrated urban traffic control for the reduction of travel delays and emissions,” Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2010), Madeira Island, Portugal, pp. 677–682, Sept. 2010.
 2. Technické podmínky TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. 1. vydání schváleno Ministerstvem dopravy a spojů 7. 5. 1996 pod č. j. 17 631/96-230, 2. vydání schváleno Ministerstvem dopravy k 15. 4. 2006 pod č. j. 243/2006-120-STSP/2.

Modely fronty na křižovatkách řízených světelnou signalizací

Název práce v Aj: 
Modeling queues at signalized intersections
Školitel: 
Typ práce: 
bakalářská
Pracoviště/Tel.: 
AS/2358

Odhad front na křižovatkách řízených dopravní signalizací je klasickým problémem v dopravním inženýrství a operačním výzkumu. Nicméně, obecná teorie schopna vysvětlit, jak se fronty tvoří a způsobují zpoždění pro řidiče stále chybí.

Úkoly: 
 1. Seznamte se se stavem problematiky řízení dopravní signalizace pomocí pevného řízení.
 2. Zpracujte přehled hlavních modelů délky fronty na řízené křižovatce.
 3. Implemetujte Markovovský probabilistický model z TU Delft dle dostupné literatury.
 4. Model porovnejte s mikrosimulací dopravy v mikrosimulátoru Aimsun.
Literatura: 
 1. Technické podmínky TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. 1. vydání schváleno Ministerstvem dopravy a spojů 7. 5. 1996 pod č. j. 17 631/96-230, 2. vydání schváleno Ministerstvem dopravy k 15. 4. 2006 pod č. j. 243/2006-120-STSP/2.
 2. Viti, F., van Zuylen, H.J. Probabilistic models for queues at fixed control signals. Transportation Research Part B (2009), doi:10.1016/j.trb.2009.05.001
 3. Viti, F., Van Zuylen, H.J., 2004. Modeling queues at signalized intersections. Transportation Research Record 1883, 68–77.
 4. Rouphail, N., Tarko, A., Li, J., 2000. Traffic flow at signalized intersections. In: Lieu, H. (Ed.) Revised Monograph of Traffic Flow Theory (chapter 9). Update and Expansion of the Transportation Research Board (TRB) Special Report 165.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation