Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i

Rada Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele.

Požadavky:

  • způsobilost k právním úkonům a morální bezúhonnost
  • splnění zákonných podmínek dle zákona 341/2005 Sb.
  • splnění podmínek podle zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon)
  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • titul PhD. nebo ekvivalent
  • vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu, doložená významnými publikačními či jinými výstupy s průkazným dopadem v mezinárodním měřítku
  • organizační a komunikační schopnosti a manažerské zkušenosti
  • pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány.


Ředitel pracoviště nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště (nevztahuje se na správu vlastního majetku).

Předpokládané funkční období je od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.

Přihlášky obsahující strukturovaný odborný životopis, koncepci rozvoje ústavu na pět let (obojí v češtině či angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických titulech, seznam důležitých publikací a dalších výstupů s uvedením počtu citací či jiných měřítek významnosti a případně další relevantní přílohy zašlete či osobně doručte v papírové podobě na adresu ÚTIA AV ČR, v.v.i., Rada pracoviště, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 a v elektronické podobě (formát pdf) na email podatelna@utia.cas.cz, obojí nejpozději do 31. 3. 2017.

Výpis z rejstříku trestů a lustrační osvědčení doloží vybraný uchazeč až na vyzvání Rady pracoviště.
2017-02-24 12:11