Institute of Information Theory and Automation

Aplikovaná matematika - Pokročilé statistické metody

Lecturer: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Faculty: Fakulta dopravní ČVUT
Type of course: doktorandský
Department: ZS
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Obecný popis modelu stochastického procesu ve formě podmíněné hustoty pravděpodobnosti. Statické a dynamické modely procesů diskrétních a spojitých v hodnotách. Vstup-výstupní a stavové modely. Odhad parametrů modelu stochastického procesu z měřených dat. Nalezení vhodné statistiky pro odhad. Přepočet statistiky pro měřená data. Apriorní a aposteriorní hustota pravděpodobnosti, bodové odhady. Predikce stochastického procesu. Prediktivní hustota pravděpodobnosti. Bodová predikce. Jednokroková a vícekroková predikce. Optimální řízení s dynamickým modelem řízené soustavy. Kriterium optimality. Dynamické programování. Výpočet řídícího zákona na horizontu. Zpětnovazební řízení od průběžně měřených dat.
Responsible for information: ZS
Last modification: 04.01.2016
Institute of Information Theory and Automation