Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Aproximace plně pravděpodobnostního návrhu pomocí metod lokální regrese

Date: 
2014-06-02 11:00
Room: 
Lecturer: 
Plně pravděpodobnostní návrh představuje metodu pro optimální řešení úloh, ve kterých je jak řízená soustava, tak jeho požadované chování popsány rozloženími pravděpodobnosti. Lokální regrese umožňuje konstrukci modelu na základě relevantních dat. V rámci semináře se budeme zamýšlet nad propojením obou konceptů - lokální regresi lze uplatnit pro model soustavy i pro model rozhodovacího pravidla. Konečně, je možné uvažovat i takovou lokální regresi, jejímiž vstupy a výstupy nejsou reálné vektory, ale rozložení pravděpodobnosti. Budou ukázány ilustrativní příklady a diskutováno možné uplatnění v energetice a v oblasti automatizace budov.
2014-05-27 14:09