Ústav teorie informace a automatizace

Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací

Vedoucí projektu: Ing. Petr Pecha, CSc.
Oddělení: AS
Podporováno (ID): VG20102013018
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Zaměření projektu: aplikační
Trvání: 2010 - 2013
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Cílem projektu je zavedení moderního programového systému HARP a jeho asimilačního subsystému ASIM do praxe. Je určen pro podporu krizového řízení při zvládání následků mimořádných průmyslových nehod a havárií spojených s únikem radioaktivního znečistění do životního prostředí. Pravděpodobnostní verze vyvíjeného environmentálního kódu umožní analýzu šíření neurčitostí parametrů modelu s ohledem na vznikající neurčitosti výsledných sledovaných radiologických veličin. Je nezbytným předpokladem pro zavedení asimilačního subsystému ASIM, ve kterém jsou integrovány pokročilé statistické asimilační bayesovské techniky vyvinuté na pracovišti příjemce. Hlavním výsledkem je zpřesnění predikce zasažených oblastí jak v časné tak v pozdějších fázích nehody. Zvláště významné je online rekurzivní odhadování pro časnou fázi nehody, které umožní zefektivnit proces plánování a zavádění neodkladných protiopatření na účinnou ochranu obyvatel. K dosažení tohoto hlavního cíle projektu je nezbytné provést celou řadu dalších dílčích cílů. Jedná se především o další rozvoj disperzního algoritmu, integraci uživatelsky snadného grafického subsystému pro interaktivní zobrazování výsledků včetně pravděpodobnostních charakteristik, dokončení preprocesoru meteorologických vstupů, vytvoření interaktivního prostředí pro simulaci účinnosti protiopatření, použití ASIM pro optimalizaci konfigurace Sítě včasného zjištění ČR.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: AS
Poslední změny: 11.12.2017
Ustav teorie informace a automatizace