Ústav teorie informace a automatizace

Early ultrasound detection of breast cancer

Vedoucí projektu: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Mgr. Jiří Boldyš, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): TA04011392
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trvání: 2014 - 2017
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Mezi cílové parametry patří vyhledávání ložisek a jejich automatizovaný popis pomocí parametrů (rozměry, textura), tedy popis situace, který je schopen vypovídat o nemoci, skládání jednotlivých obrazů (registrace) vedoucí k vytvoření 3D zobrazení - a tím zaručit reprodukovatelnost UZ obrazení a jistotu vyšetření celého orgánu. Zároveň nově vyvinuté ultrazvukové sondy umožní lepší záchyt charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Softwarové řešení nabídne techniku, která využitím více snímků stejného objektu je schopna vygenerovat jeden výsledný snímek s vyšší kvalitou než kterýkoliv snímek na vstupu. Dokáže tak zvýšit jak rozlišení (superresolution) tak i ostrost snímků (dekonvoluce) a následně provést jejich analýzu. Součástí vývoje bude stanovení charakteristik pro jednotlivé typy lézí a diferenciální diagnostika nádorových a nenádorových ložisek na souboru pacientek s určeným typem ložiska a následné ověření funkčnosti systému prospektivní klinickou studií.Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky sonografického vyšetření prsu, použitelné v klinické praxi.

Tým řešitelů:

Další informace:

Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 13.09.2016
Ustav teorie informace a automatizace