Institute of Information Theory and Automation

general

Rationality and Deliberation

Project leader: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Department: AS
Supported by (ID): GA16-09848S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2016 - 2018

Sociální systémy a jejich simulace

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Předmět se věnuje problematice modelování sociálních systémů. To zahrnuje stochastické metody a metody statistické fyziky pro popis a analytické řešení systému se sociální interakcí, implementaci vybraných modelů v simulacích a porovnání výsledků počítačových simulací s empiricky získanými.

Pravděpodobnost

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní
Pravděpodobnost. Náhodný jev a náhodná veličina. Charakteristiky náhodných veličin. Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti. Vybraná diskrétní a spojitá rozdělení náhodné veličiny. Náhodný vektor. Funkce náhodné veličiny a její popis.

Statistika

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Stochastické systémy

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Stochastický model (spojitý, diskrétní, stavový, logistický). Odhad parametrů modelu - problém reprodukovatelnosti apriorní hustoty parametrů. Předpověď - jedno a více kroková, se známými a neznámými parametry modelu. Stavový model, odhad stavu pomocí Kalmanova filtru. Logistická regrese, numerická maximalizace log-likelihoodu. Dynamické programování pro optimalizaci dynamických úloh.

.

Oddělení: 
E
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský

Best publications of 2014

Nejlepší publikace 2014
Director of ǓTIA passed diplomas for winners of competition for the best publication in 2014. Awarded are (from the left): Jiří Grim, Milan Studený, Petr Augusta, Petra Augustová, Michal Červinka, Petr Pecha, Filip Šroubek and Jan M. Swart. Congratulations!
Author of photography: Stanislav Saic

Source-Term Determination of Radionuclide Releases by Inverse Atmospheric Dispersion Modelling (STRADI)

Project leader: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): 7F14287
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2014 - 2017
More info: here

Bayesian soft sensor: a tool for on-line estimation of the key process variable in cold rolling mills

One of the key objectives of any rolling mill control system is to keep the thickness of the processed material within the prescribed tolerance band, which can be as low as +-10 micrometers for thin strips. Failure to comply with the tolerances results in losses which, according to experts estimate, might go up to 10% of the profit for poorly equipped rolling mills. Unfortunately, no practical direct measurement of the gauge within the rolling gap is possible. Strip thickness can be measured 50--100cm after the rolling gap with a high transport delay (20--120 samples).

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation