Institute of Information Theory and Automation

general

The systems described by partial differential equations with different types of delays

Project leader: Prof. Oleksandr Rezunenko, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): GA16-06678S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2016 - 2018

Rationality and Deliberation

Project leader: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Department: AS
Supported by (ID): GA16-09848S
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2016 - 2018

Sociální systémy a jejich simulace

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Předmět se věnuje problematice modelování sociálních systémů. To zahrnuje stochastické metody a metody statistické fyziky pro popis a analytické řešení systému se sociální interakcí, implementaci vybraných modelů v simulacích a porovnání výsledků počítačových simulací s empiricky získanými.

Pravděpodobnost

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní
Pravděpodobnost. Náhodný jev a náhodná veličina. Charakteristiky náhodných veličin. Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti. Vybraná diskrétní a spojitá rozdělení náhodné veličiny. Náhodný vektor. Funkce náhodné veličiny a její popis.

Statistika

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Stochastické systémy

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Stochastický model (spojitý, diskrétní, stavový, logistický). Odhad parametrů modelu - problém reprodukovatelnosti apriorní hustoty parametrů. Předpověď - jedno a více kroková, se známými a neznámými parametry modelu. Stavový model, odhad stavu pomocí Kalmanova filtru. Logistická regrese, numerická maximalizace log-likelihoodu. Dynamické programování pro optimalizaci dynamických úloh.

.

Oddělení: 
E
Vyučován: 
Ne
Typ kurzu: 
magisterský

Best publications of 2014

Nejlepší publikace 2014
Director of ǓTIA passed diplomas for winners of competition for the best publication in 2014. Awarded are (from the left): Jiří Grim, Milan Studený, Petr Augusta, Petra Augustová, Michal Červinka, Petr Pecha, Filip Šroubek and Jan M. Swart. Congratulations!
Author of photography: Stanislav Saic

Source-Term Determination of Radionuclide Releases by Inverse Atmospheric Dispersion Modelling (STRADI)

Project leader: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Department: AS
Supported by (ID): 7F14287
Grantor: Ministry of Education, Youth and Sports
Duration: 2014 - 2017
More info: here
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation