Institute of Information Theory and Automation

VU

Research

The Institute is involved in fundamental as well as applied research in computer science, artificial intelligence, stochastic informatics, signal/image processing and pattern recognition, control theory, systems theory, and econometrics (for more about the research topics go to the pages of scientific departments).

Zoltánová

Jméno: 
Jarmila
Oddělení: 
Pozice anglicky: 
secretary
Pozice česky: 
sekretářka ředitele
Kontakty
Místnost: 
105
Telefon: 
286890298
Linka: 
2422
Fax: 
286890378
Mail: 
zolt
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Vejnarová

Jméno: 
Jiřina
Titul před jménem: 
Doc. RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
JVnaweb_0.jpg
Pozice anglicky: 
Director of the Institute
Pozice česky: 
ředitelka ústavu
Odborné zájmy (anglicky): 
Multidimensional structured uncertainty models
Kontakty
Místnost: 
104
Linka: 
2222
Fax: 
286890378
Mail: 
vejnar
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 

Jiřina Vejnarová was born in Plzeň, Czech Republic, in 1962. She obtained the RNDr. degree (corresponding to M.Sc.) in Probability and Statistics from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 1986, and the CSc. degree (corresponding to Ph.D.) in Theoretical Cybernetics from the Czechoslovak Academy of Sciences in 1991. She has been with the Institute of Information Theory and Automation since 1986; since July 2009 as the deputy director for research. In May 2017 she was appointed the director.

Podrobnosti (česky): 
Jiřina Vejnarová se narodila v roce 1962 v Plzni. V roce 1985 ukončila studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru pravděpodobnost a matematická statistika a o rok později získala titul RNDr. Od roku 1986 byla vědeckou aspirantkou v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1991 byl jmenována kandidátkou fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. Od července 2009 byla zástupkyní ředitele pro výzkum, v květnu 2017 byla jmenována ředitelkou. Hlavní oblastí vědecké práce Jiřiny Vejnarové jsou strukturované mnohorozměrné modely v rámci intervalových pravděpodobností, zejména v teorii možnosti a teorii evidence. Je autorkou (či spoluautorkou) více než 50 odborných publikací. Účastnila se řešení řady vědeckých (národních i mezinárodních) projektů. Od roku 1996 vyučuje na fakultě informatiky VŠE a od roku 2008 na fakultě jaderné a fyzikálně-inženýrské ČVUT (v současné době předměty Matematická informatika, Teorie informace a inference, Logika a sémantika a Pravděpodobnostní modely umělé inteligence). V roce 2011 byla jmenována docentkou. Jiřina Vejnarová byla členkou řady organizačních a programových výborů. Osobně organizovala 5th International Symposium on Imprecise Probabilities: Theory and Applications ISIPTA’07 v Praze, kde též spolupředsedala programovému výboru. V letech 2003-2010 byla členkou předsednictva České společnosti pro kybernetiku a informatiku a je členkou redakční rady časopisu Kybernetika.
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Otáhal

Jméno: 
Antonín
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
AO_head_shot.jpg
Pozice anglicky: 
deputy director
Pozice česky: 
zástupce ředitele
Kontakty
Místnost: 
107
Linka: 
2408
Fax: 
286890378
Mail: 
otahal
Doména mailu: 
utia.cas.cz

Antonín Otáhal was born in Ostrava, Czech Republic, in 1955. He obtained the RNDr. degree (corresponding to M.Sc.) in Probability and Statistics from the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, in 1979, and the CSc. degree (corresponding to Ph.D.) in Theoretical Cybernetics from the Czechoslovak Academy of Sciences in 1984.

Podrobnosti (česky): 
Antonín Otáhal se narodil v roce 1955 v Ostravě. V roce 1979 ukončil studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul RNDr. v oboru pravděpodobnost a statistika. Od roku 1979 byl vědeckým aspirantem v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV a v roce 1984 byl jmenován kandidátem fyzikálně-matematických věd (CSc.) v oboru teoretická kybernetika. V ÚTIA pracoval na plný úvazek do roku 1993, kdy založil svou firmu a věnoval se podnikatelské činnosti (v oboru jazykového vzdělávání a překladů – přeložil cca 15 až 20 knih beletrie z angličtiny do češtiny). V té době pracoval v ÚTIA na částečný úvazek, zejména jako člen organizačního výboru Pražských konferencí o teorii informace, statistických rozhodovacích funkcích a náhodných procesech. Od roku 2007 pracuje opět na plný úvazek v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, tentokrát jako zástupce ředitele pro provoz.

Od roku 2007 je členem Ekonomické rady AV ČR.

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Flusser

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
Prof. Ing.
Titul za jménem: 
DrSc.
Oddělení: 
Jan Flusser 2017
Pozice anglicky: 
Vice director for research
Pozice česky: 
Zástupce ředitele pro výzkum
Odborné zájmy (anglicky): 
Image processing and pattern recognition
Odborné zájmy (česky): 
Digitální zpracování obrazu, rozpoznávání objektů
Kontakty
Místnost: 
106
Telefon: 
266052357
Linka: 
2422
Fax: 
286890378
Mail: 
flusser
Doména mailu: 
utia.cas.cz

Education & Affiliation

Podrobnosti (česky): 

Vzdělání

Jan Flusser se narodil 30. dubna 1962 v Praze. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor matematické inženýrství (1985). V roce 1990 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru výpočetní technika a v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc. v oboru technická kybernetika.

Pracovní pozice 

Jan Flusser od roku 1985 pracuje v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (původně ČSAV). Byl vedoucím oddělení Zpracování obrazové informace (1995 – 2007), předsedou Vědecké rady ÚTIA (1998 – 2006), ředitelem ÚTIA (2007 - 2017) a od 1. května 2017 je zástupcem ředitele pro výzkum. Od r. 2017 je zároveň předsedou Rady ÚTIA.

Výzkum

Hlavním oborem vědecké práce Jana Flussera je digitální zpracování obrazu a rozpoznávání, zejména pak fúze obrazů z různých zdrojů, momenty a momentové invarianty pro rozpoznávání objektů, registrace obrazů a slepé dekonvoluce. Je autorem či spoluautorem více než 200 původních vědeckých prací, mezi něž patří monografie Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition (Wiley, 2009; překlad do čínštiny 2014), 2D and 3D Image Analysis by Moments (Wiley, 2016), přes 80 článků v prestižních časopisech a 20 tutorialů (ICIP'05, ICIP'07, EUSIPCO'07, CVPR'08, FUSION'08, SPPRA'09, ICIP'09, SPPRA'10, CGIM'10, AIA'14, CI'15, ICPR'16) a zvaných plenárních přednášek (ICCS'06, COMPSTAT'06, WIO'06, DICTA'07, CGIM'08, SCIA'09) na význačných mezinárodních konferencích. Jeho publikace mají cca 12 000 GS citací a 6 000 SCOPUS citací. Jan Flusser byl hlavním řešitelem řady vědeckých projektů základního výzkumu (národních i mezinárodních) i projektů aplikačních, zejména v počítačovém vidění, astronomii, dálkovém průzkumu Země a medicíny. Je koordinátorem výzkumného programu "Naděje a rizika digitálního věku", který je součástí  Strategie AV21. Více podrobností o výzkumu na kterém se Jan Flusser podílel lze najít zde.

Vědecké ceny

2007 - Cena AV ČR v kategorii "A" za přínos k teorii fúze digitálních obrazů

2007 - Cena předsedy GA ČR za výsledky v v oblasti rekonstrukce obrazů v astronomii

2010 - Cena nakladatelství Elsevier "SCOPUS 1000 Award" za více než tisíc citací článku B. Zitová, J. Flusser: " Image registration methods: A survey", Image and Vision Computing, vol.21, pp. 977-1000, 2003.

2015 - Felberova medaile ČVUT II. stupně 

2017 - Akademická prémie AV ČR 

 

Výuka a vedení doktorandů

Jan Flusser se výrazně angažuje i ve vysokoškolské výuce a ve výchově doktorandů. Od roku 1991 pravodelně přednáší na MFF UK a od roku 1995 i na FJFI ČVUT. Vyučuje základní i pokročilé kurzy Digitální zpracování obrazu, Rozpoznávání, Momentové invarianty a wavelety. V roce 1998 se habilitoval na MFF UK v oboru Informatika a v roce 2004 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná matematika na ČVUT. Vedl řadu doktorandů a diplomantů. Je předsedou/členem několika komisí pro státní závěrečné zkoušky, členem komise pro obhajoby PhD dizertačních prací v oboru Informatika na MFF UK a místopředsedou komise pro obhajoby DSc. dizertačních prací na AV ČR v oboru Výpočetní technika a kybernetika. Je členem oborové rady doktorského programu Informatika na MFF UK, byl zakladatelem a prvním předsedou oborové rady doktorského studia v oboru Počítačová grafika a analýza obrazu na MFF UK (2012-2016), členem oborové rady doktorského studia v oboru Matematické inženýrství na FJFI ČVUT a členem oborové rady doktorského studia v oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT. Působí jako externí školitel doktorandů na  Unversity of Technology Malaysia, Johor Bahru.

Organizační a další činnost

Jan Flusser byl členem mnoha programových a organizačních výborů mezinárodních vědeckých konferencí a osobně organizoval a vedl dvě speciální sekce na konferencích COMPSTAT'06 a CGIM'08. Je členem  Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, členem Vědecké rady MFF UK (2012-2016), členem Vědecké rady Fakulty informatiky MU, Brno (2010-2014), členem Vědecké rady Fakulty managementu VŠE a členem Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Je členem redakční rady časopisu Kybernetika, členem Českého komitétu pro matematiku (IMU) a je Senior Member IEEE.

Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Fidler

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Mgr.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
Kontakty
Místnost: 
102
Telefon: 
286890298
Linka: 
2222
Fax: 
286890378
Mail: 
fidler
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne

Brožová

Jméno: 
Milada
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
Kontakty
Místnost: 
108
Linka: 
2512
Fax: 
286890378
Mail: 
brozova
Doména mailu: 
utia.cas.cz
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne

The History of Our Institute

The Institute of Information Theory and Automation (UTIA) was established in 1959 as a merger of two academic laboratories: the Department of Information Theory of the Institute of Radio Engineering and the Laboratory for Automation and Telemechanics.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation