Přejít k hlavnímu obsahu
top

Soutěž o nejlepší publikaci mladých autorů

Ředitelka ÚTIA ve spolupráci s Radou ÚTIA vyhlašuje novou pravidelnou každoroční soutěž o nejlepší publikaci mladých autorů - zaměstnanců ÚTIA. Cílem soutěže je podpořit a ocenit vznik kvalitních vědeckých prací zaměstnanců ústavu v juniorských kategoriích.

Ročník 2023

Základní pojmy pro účely této soutěže

Mladý autor – mladým autorem se rozumí zaměstnanec ÚTIA zařazený v kategorii doktorand nebo postdoktorand, případně student kteréhokoli stupně studia, jehož školitelem je zaměstnanec ÚTIA. Zařazení se posuzuje ke dni uzávěrky přihlášek do soutěže.

Hlavní autor – hlavním autorem publikace se rozumí autor s rozhodujícím přínosem. Defaultně se jím rozumí autor uvedený v publikaci na prvním místě.  Pokud je uveden na jiném místě v pořadí, musí předložit prohlášení prvního autora nebo svého školitele nebo vedoucího oddělení, že ho považují za hlavního autora publikace.

Pravidla soutěže

  1. Do soutěže může být přihlášena každá práce, jejímž hlavním autorem je mladý autor a která vyšla v roce soutěže nebo v roce předcházejícím (tj. jsou uvedeny jako rok vydání), je nahlášena v knihovně ÚTIA a její hlavní autor má uvedenu afiliaci ÚTIA. Musí tedy být známy veškeré bibliografické údaje práce. Za obdobných podmínek může být přihlášena i aplikace (zařízení, programové dílo, apod.) realizovaná v běžném či minulém roce. Soutěží se v jediné kategorii.
  2. Práci do soutěže hlásí hlavní autor. Přihláška do soutěže se vyplňuje online na adrese http://atestace.utia.cas.cz/bibl3/soutez/. Formulář obsahuje plnou bibliografickou citaci práce. V přihlášce se vyplní identifikátor ARLID, který se dohledá přes odkaz uvedený ve formuláři, a bibliografické údaje se automaticky doplní. Pokud práce není k dispozici na knihovním webu, přiloží se kompletní práce ve formátu pdf do formuláře a bibliografické údaje se vyplní manuálně. U aplikací musí přiložený dokument ve formátu pdf obsahovat popis aplikace a zhodnocení jejího přínosu, případně i odkaz na demo ukázku nebo funkční vzorek. Ve výjimečných případech (např. u knih nebo aplikací obsahujících hardware) lze požadavek elektronické pdf verze na žádost autora prominout. Pak je třeba doručit na sekretariát ředitele vytištěnou verzi či vzorek. Podávání přihlášek přes online formulář je možné každý rok od 1.9. do 30.9. Přihlášené práce se zpřístupní na vnitroústavním webu.
  3. Každý autor může přihlásit v jednom ročníku soutěže nejvýše jednu práci.
  4. Každá práce může být do soutěže přihlášena jen v jednom ročníku.
  5. Autor, který je v okamžiku uzávěrky soutěže (tj. 30. 9.) v ÚTIA zaměstnán méně než 12 měsíců a přitom splňuje kritérium mladého hlavního autora, může přihlásit práci, v níž nemá uvedenou afiliaci ÚTIA. Přihlašování práce probíhá obdobně jako v bodu 2, ale bez nutnosti uvedení ARLID.
  6. Výjimečně může být práce přihlášena jako kolektivní. V tom případě všichni členové kolektivu (který je podmnožinou všech autorů práce) musí být mladými autory a musí doložit prohlášení školitele či vedoucího oddělení, že všechny lze považovat za hlavní autory práce a nelze mezi nimi rozlišit. Veškerá prohlášení o autorství musí být doručena elektronicky na sekretariát ředitele nejpozději do konce lhůty na podávání přihlášek.
  7. Soutěž vyhodnocuje komise jmenovaná Radou pracoviště. Komisi předsedá člen Rady. Nedílnou součástí soutěže je prezentace přihlášených prací na semináři „Den mladých autorů“. O datu a formátu prezentace informuje všechny přihlášené předseda komise s dostatečným předstihem. Práce musí být prezentována výhradně hlavním autorem, prezentace v zastoupení není dovolena. Práce, která nebude požadovaným způsobem prezentována, nemůže být vybrána k ocenění.
  8. Komise předá návrhy na ocenění jedné až pěti prací řediteli ústavu. Konečný výběr oceněných prací a stanovení finanční či jiné odměny je v kompetenci ředitele.
  9. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen probíhá zpravidla na závěr „Dne mladých autorů“.
Napsal uživatel marek dne