Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Thesis

Distribuce vzduchu ve větraném prostoru

Zajíček Milan

: česká zemědělská univerzita v Praze, (Praha 2013)

: broiler house, ventilation, numerical simulation

(cze): Disertační práce předkládá úvodem informaci o základních otázkách problematiky tvorby stájového prostředí v halách pro výkrm brojlerů. Dále obsahuje teoretickou část s úvodem do problematiky numerické simulace proudění a přehled softwarových nástrojů umožňujících řešení úloh z této oblasti. Jsou nastíněny možnosti použití volně dostupného CFD programu OpenFOAM. Vlastní autorův přínos představuje především vytvoření metodiky modelování stájového prostředí pomocí výpočetního systému Fluent. Práce se opírá o měření v existující hale pro výkrm brojlerů, jehož výsledky jsou použity jako referenční hodnoty pro ladění 3D výpočtu odpovídajícího numerického modelu. Na řešených příkladech je ukázán podrobný postup práce při přípravě úlohy a ukázány možnosti vyhodnocení a zpracování výsledků. Jedná se zejména o 3D analýzu příčného a podélného proudění v existující hale, o 2D analýzu variant proudění při různých konfiguracích vstupních a výstupních otvorů a o 2D analýzu tunelové ventilace se zahrnutím efektu snižování teploty pociťované drůbeží proudícím vzduchem. Značná část práce se rovněž zabývá metodami exportu výsledků FLUENTU v grafické i numerické formě a jejich zpracování pro další použití.

(eng): This work presents introductory information about the fundamentals of the issue of formation of indoor environment in broiler houses. It also contains a theoretical part with an introduction to the numerical simulation of fluid flow and an overview of software tools for solving problems from this scientific field. The possibility of using freely available CFD program OpenFOAM is discussed and sketched. The author's own contribution is primarily a methodology for modelling broiler house environment using the Fluent CFD system. The work is based on the measurement of existing halls for broilers. Results are used as reference values for tuning and calculation the corresponding 3D numerical model. Solved examples show detail workflow of preparing and solving the case and also the guideline how to evaluate and process results. These include 3D analysis of transverse and longitudinal flow in the existing hall, the 2D analysis of variants with different flow configurations of inlets and outlets and 2D analysis with including of high velocity airflow effect to lowering the temperature felt by poultry. Relatively large part of the work deals with methods of exporting FLUENT’s results in graphical and numerical form and their processing for further use.

: GB