Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Patent Document

Způsob potlačení šumu a zvýraznění řečového signálu pro mobilní telefon se dvěma nebo více mikrofony

Koldovský Zbyněk, Tichavský Petr

: ( 2014)

: GAP103/11/1947, GA ČR, GA102/09/1278, GA ČR

: speech enhancement, noise suppression, mobile phone, cancelation filter

: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304330.pdf

(cze): Podstata způsobu potlačení šumu a zvýraznění řečového signálu v mobilním telefonu se dvěma nebo více mikrofony spočívá v tom, že pro daný mobilní telefon je při výrobě nebo při kalibraci vytvořena banka (20) řeč potlačujících filtrů. Každý filtr z banky je navržen pro konkrétní pozici řečníka vůči telefonu tak, aby jeho výstupní signál měl maximální odstup šumu od řeči. Pozice řečníka vůči telefonu, pro něž jsou filtry v bance odvozeny, jsou vybrány tak, aby pokrývaly nejpravděpodobnější pozice řečníka. K potlačení šumu a zvýraznění řečového signálu během hovoru jsou signály z mikrofonů paralelně filtrovány všemi filtry z banky. V daný okamžik je jako referenční signál šumu vybrán výstupní signál z toho filtru, jehož výstupní variance je minimální. Řečový signál se zvýrazní fokusovačem (40) a šum se potlačí adaptivním filtrem. Pro danou polohu řečníka vůči telefonu se řeč-potlačující filtr odvozuje z nezašuměného záznamu řečníka. Filtr je navržen tak, aby variance jeho výstupu, je-li vstupem tento záznam, byla minimální.

(eng): The present invention relating to a method of suppressing noise and accentuation of speech signal for cellular phone with two or more microphones is characterized in that a bank (20) of speech suppressing filters is performed for the given cellular telephone in the production or calibration thereof. Each filter of the bank is designed for a concrete position of a speaker relative to the telephone such that output signal thereof has a maximum distance of noise from the speech. The speaker positions relative to the telephone for which the filters are derived in the bank, are selected such as to cover the most probable positions of the speaker. In order to suppress noise and to accentuate the speech signal during a call, the signals of the microphones are filtered in parallel by all the filter of the bank. At a given instant, an output signal is selected as a reference signal from a filter, the output variance of which is minimal. The speech signal is then accentuated by a focuser (40), while the noise is suppressed by an adaptive filter. For the given position of the speaker relative to the telephone, the speech-suppressing filter is derived from a noise-free record of the speaker. The filter is designed such as the variance of its output is minimal, provided the record is an input.

: BI