Ústav teorie informace a automatizace

Threshold phenomena in stochastic systems

Vedoucí projektu: Dr. Jan M. Swart
Oddělení: SI
Podporováno (ID): GAP201/12/2613
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2012 - 2015
Další informace: zde
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových jevů ve velkých stochastických systémech. Je řešena řada konkrétních problémů a hypotéz týkajících se například gradientních modelů a mikroskopického základu nelineární elasticity, existence entropicky generovaného dalekodosahového uspořádání, stability v Kuramotově modelu dynamicky vázaných oscilátorů, přechodu k exponenciálnímu růstu pro kontaktní procesy a rigorózních odhadů na kritický bod orientované perkolace, existence nekoexistující fáze v jedno-dimensionálních modelech konkurenčních druhů, existence invariantních zákonů a kondensace pro zobecněné procesy nulového dosahu.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: SI
Poslední změny: 06.01.2015
Ustav teorie informace a automatizace