Ústav teorie informace a automatizace

Invariants and adaptive representations of digital images

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA15-16928S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Zaměření projektu: teoretický
Trvání: 2015 - 2017
Publikace na UTIA: list

Abstrakt:

Projekt patří do oblasti počítačové analýzy obrazu a rozpoznávání objektů. Zaměřuje se zejména na dvě propojené oblasti: popis objektů pomocí invariantních příznaků a na fúzi obrazů. Teoretický koncept spočívá ve formulování všech úloh jakožto optimalizačních problémů a hledání vhodné účelové funkce a algoritmů na její maximalizaci. Navrhujeme reprezentovat objekty pomocí jejich projekcí na vhodně zvolenou bázi funkcí. Na rozdíl od pevných bází navrhujeme adaptovat bázické funkce na konkrétní obrazová data a úlohu. To umožní vytvořit nové invariantní reprezentace obrazů s vyšší diskriminabilitou a specificitou. Ve fúzi obrazů využijeme těchto reprezentací k vývoji pravděpodobnostních fúzovacích metod, pracujících s významně poškozenými snímky a v reálných podmínkách za neurčitosti. Plánujeme pracovat nejen s tradičními 2D a 3D digitálními snímky, ale i s vektorovými poli, poli toku a kvaterniony. Projekt předpokládá i praktické aplikace při klasifikaci tvarů v biologii, průmyslovém vidění a při rozpoznávání tváří. Cílem projektu je vytvořit adaptivní invariantní příznaky pro reprezentaci obrazů a použít je pro vývoj metod obrazové fúze vyšší úrovně, které budou schopny pracovat za neurčitosti a s významně poškozenými vstupními snímky.

Tým řešitelů:
Odpovědnost za obsah: ZOI
Poslední změny: 16.11.2017
Ustav teorie informace a automatizace