Přejít k hlavnímu obsahu
top

Ing. Milan Talich, Ph.D.

Pozice
Vědecký pracovník
Mail
Místnost
Telefon
266052440
222364278
Odborné zájmy
Geotechnologie, geoinformatika, historická kartografie, znalostní a informační systémy, webové mapové služby a aplikace, analýzy deformací rizikových lokalit geodetickými metodami, geodynamika
Publikace ÚTIA

Odborný životopis

Vzdělání:

Ing. - Geodézie a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, 1984.

Ph.D. - Geodézie a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, 2002.

Pracovní pozice:

1984-dosud: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, vedoucí vědecký pracovník. V letech 2003 až 2011 vedoucí výzkumného útvaru ODIS VÚGTK, 2009 až 2010 zástupce ředitele VÚGTK.

5/2012-dosud: ÚTIA AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník.

8/2011–2/2014: Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulty životního prostředí, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L., vědecký pracovník.

1987-1995: Mezinárodní centrum pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM) – zpracování geodetických sítí a řešení problémů geodynamiky.

10/1992-9/1993: Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG - dnes BKG), Frankfurt am Main, SRN, výzkumný pracovník – práce na evropském projektu EUREF, zpracování GPS sítě EUREF CS/H. Byl to základ současných moderních polohových geodetických základů v těchto zemích.

Výzkum:

Milan Talich se věnuje tvorbě geotechnologií s využitím znalostních a informačních systémů, se zaměřením na webové informační systémy a webové aplikace. Specializuje se na zpracování a využívání obrazových informací pro účely různých geotechnologií, počínaje procesy digitalizace a zpřístupnění starých kartografických děl, přes problematiku vhodných nelineárních transformací obrazových dat a tvorby modelů až po analýzy deformací objektů a lokalit určených z rastrových i nerastrových dat nástroji mechaniky kontinua. Je autor hlavních principů fotogrammetrické metody digitalizace starých glóbů a původního digitalizačního zařízení k její realizaci. Autor myšlenky a hlavních principů využití elastické konformní transformace metodou kolokace pro georeferenci starých map. Vzniklý nový postup byl ověřen georeferencováním map III. Vojenského mapování celého území Československa (ČSR), kde bylo dosaženo několikanásobně lepších výsledků v polohové přesnosti než u jiných dosud známých řešení včetně zahraničních. V ÚTIA se specializuje na využití radarových (GB-RAR, GB-InSAR) dat pro deformace rizikových objektů a lokalit, především dopravních mostů a výškových staveb. Jedná se o aplikovaný výzkum v uvedených oblastech se zaměřením na aplikované výsledky - od roku 2003 celkem 189 aplikovaných výstupů, z toho 45 ověřených technologií a poloprovozů (výsledky typu Z), 10 metodik (typ N) a 29 SW aplikací včetně specializovaných veřejných databází (typ R+S).

Ocenění:

„Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit“ vytvořený v rámci projektu FR—TI4/436 byl oceněn hlavní cenou Inovace roku 2016 Asociace inovačního podnikáni ČR.

Výsledky projektu DF11P0OVV021 vedly ke zvláštnímu ocenění Mapa roku 2016, které získal VÚGTK za digitalizaci a zpřístupnění vzácných starých kartografických děl. Ocenění udílí Kartografická společnost ČR.

Organizační a další činnost:

Organizátor několika mezinárodních vědeckých konferencí a workshopů (GEOS 2006, GEOS 2007, GEOS 2008, NGDM 2016, NGDM 2021).

Tajemník Vědecké rady VÚGTK 1996-2006, místopředseda Rady VÚGTK, v.v.i. 2007-2011, člen Vědecké rady Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

Školitel doktorského studijního programu Geomatika, studijního oboru Geomatika, Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Člen Státní zkušební komise pro závěrečné zkoušky doktorského studia na oboru geodézie a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze.

Zodpovědný řešitel 10 projektů (Horizont 2020, Strukturální fondy EU, MŠMT, MK ČR, MPO, MV ČR, ČÚZK).

Člen několika mezinárodních odborných společností, např. „International Cartographic Association” - člen “Commission on Cartographic Heritage into the Digital”; CLGE - „The Council of European Geodetic Surveyors" (Rada evropských zeměměřičů) – národní delegát za ČR.

Recenzent grantových agentur GAČR, GAUK, MK ČR, různých časopisů - např. Remote Sensing, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Acta Montanistica Slovaca, Kartografické listy, Geodetický a kartograficky obzor a dalších.

 

Vybrané publikace mimo ÚTIA za období 2012 - 2022

Vědecká práce Milana Talicha v oboru historie kartografie byla publikována především v rámci jeho působení ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK).

Monografie a kapitoly knih:

TALICH M. (2020): Kartografické skvosty z fondu Národní knihovny, zpřístupněné ve virtuální mapové sbírce Chartae-Antiquae.cz. Kapitola v knize: Kráčel krajem poutník... : kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky. ed: Císařová Smítková, A., Praha : Národní knihovna České republiky, 2020, 90-108pp, ISBN 978-80-7050-728-5


TALICH M. (2020) Digitization of Old Maps and Possible On-line Tools for Their Use. In: Kremers H. (eds) Digital Cultural Heritage. Springer, Cham, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-15200-0_22, Print ISBN 978-3-030-15198-0, Online ISBN 978-3-030-15200-0

TALICH M.: První začlenění českých, slovenských a maďarských polohových geodetických základů do Evropského referenčního rámce EUREF v letech 1991 až 1994. Kapitola v knize: Z dějin geodézie a kartografie 19 Mapová díla, zeměměřické práce, názvosloví, přístroje a osobnosti, ed: Švejda, A., ISBN: 978-80-7037-310-1, edice: Rozpravy Národního technického muzea v Praze / 228, Národní technické muzeum, Praha, 2018, 186-204 pp, https://knihovna.vugtk.cz/record/193686

TALICH M., BÖHM O., SOUKUP L.: Classification of digitized old maps. In book: Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics, Eds: Molcikova, S.; Hurcikova, V.; Zeliznakova, V.; Blistan, P., ISBN: 978-0-429-50564-5, CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, April 2018, 197-202 pp, DOI: 10.1201/9780429505645-32, https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429012891/chapters/10.1201%2F9780429505645-32 Accession Number: WOS:000437494400032

TALICH M. (2012): Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami. Kapitola v knize: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Praha : Historický ústav, 2012 - (Chodějovská, E.; Šimůnek, R.), s. 373-386, ISBN 978-80-7286-199-6


Mezinárodní konference:

TALICH M., BÖHM O., ANTOŠ F.: Using strain analysis to test positional precision of cartometric scanning. In: S. Molčíková, V. Hurčíková, P. Blištan (eds), Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II, Proceedings of the 11th International Scientific and Professional Conference on Geodesy, Cartography and Geoinformatics (GCG 2019), September 10 - 13, 2019, Demänovská Dolina, Low Tatras, Slovakia, CRC Press, 8p, ISBN: 9780429327025, DOI: 10.1201/9780429327025-33,
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429327025/chapters/10.1201/9780429327025-33
https://1lib.cz/dl/5953380/9975c7

HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., TALICH M., BÖHM O.: DIGITAL MODELS OF OLD GLOBES CREATED FROM GLOBE SEGMENTS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 473-480 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.058, https://sgem.org/sgemlib/spip.php?article9485, https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=3228

TALICH M., AMBROŽOVÁ K., HAVRLANT J., BÖHM O.: Digitization of Old Globes by a Photogrammetric Method. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 2015. Cartography - Maps Connecting the World. 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. Editors: Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. pp 249-263, 2015, DOI 10.1007/978-3-319-17738-0_17, ISBN: 978-3-319-17737-3, ISSN 1863-2246
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17738-0_17

TALICH M., SOUKUP L., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., BÖHM O., ANTOŠ F.: Georeferencing of the Third Military Survey of Austrian Monarchy. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, 25. – 30. 8. 2013, Dresden, Germany, International Cartographic Association, 2013, 19pp, ISBN 978-1-907075-06-3, http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/266_proceeding.pdf

SOUKUP L., HAVRLANT J., BÖHM O., TALICH M.: Elastic Conformal Transformation of Digital Images. In: FIG Working Week 2012 – Territory, environment, and cultural heritage, Rome, Italy, 6-10 May 2012, ISBN 978-87-90907-98-3, http://fig.net/pub/fig2012/papers/ts02f/TS02F_soukup_havrlant_et_al_5765.pdf

 

Časopisecké články:

Fencík, R., Havrlant, J., TALICH , M., Zeman, M. (2020). Transformácia topografických sekcií tretieho vojenského mapovania územia Slovenska. Kartografické listy, 28 (2), 35-52. ISSN 1336-5274 (print), ISSN 2729-8094 (online)
https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL28/4.pdf

TALICH, Milan. Bohatství starých map a jejich využití v knihovnách a dalších paměťových institucích. Knihovna: knihovnická revue. 2020, 31(2), 5–28. ISSN 1801-3252. https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2020-2/talich.pdf

HAVRLANT J., TALICH M., VACKOVÁ K.: The creation of cartographic data for replicas of old globes. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management (SGEM), Volume 18, Issue 2.3, Sofia, 2018, pp. 623-633, ISBN: 978-619-7408-41-6 ISSN: 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2018/2.3/S11.079, https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article12691, https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.3/s11.079

AMBROŽOVÁ, Klára, HAVRLANT, Jan, TALICH, Milan a BÖHM, Ondřej: The process of digitizing of old globe. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B5, 2016, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B5-169-2016. https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B5/169/2016/

 TALICH M., SOUKUP L., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., BÖHM O., ANTOŠ F.: Nový postup georeferencování map III. vojenského mapování. Kartografické listy, 2013, 21 (2), ss. 35-49. ISSN: 1336-5274
http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL21/10.pdf

Vybrané aplikované výsledky (RIV)

Napsal uživatel soukup dne
-
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska…
-
Hlavním účelem projektu je napomoci českým geodetickým firmám využít progresivních měřicích a zobrazovacích technologií založených na pozemním radarovém snímání. Tyto technologie, označované jako SAR…