Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Programování technických výpočtů

Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano
WWW: 

Absolvováním předmětu získají studenti vhled do programování technických výpočtů v prostředí Matlab, naučí se uplatňovat a využívat základní datové typy a funkce a provádět efektivní technické výpočty a simulace.

20.11.2018 - 11:01

Odhadování a řízení za omezené neurčitosti

Typ práce: 
bachelor
Školitel: 
Kuklišová Pavelková
Kontakt/telefon: 
2337
Klíčová slova: 
Bakalářské (diplomové) práce budou zaměřeny na odhadování parametrů a/nebo stavů stochastických modelů, kde šum je popsán pravděpodobnostním rozdělením s omezeným suportem a využitím těchto modelů v úlohách modelově orientovaného řízení.
Uvedené modely jsou vhodné pro popis reálných systémů, kde některá ze zúčastněných veličin podléhá fyzikálnímu či jinému omezení, např. nezápornost veličiny, povolená rychlost jízdy v obci atd.
Úkoly: 
Literatura: 

Literatura:
[1] M. Kárný etal.: Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, 2006
[2] M. S. Grewal, A. P. Andrews: Kalman Filtering - Theory and Practice Using MATLAB, 2008, Wiley-IEEE Press
[3] G. C. Goodwin, M. M. Seron and J. A. De Dona: Constrained Control and Estimation - An Optimisation Approach, Springer, 2005
[4] S. Kotz, J. R. Van Dorp: Beyond Beta - Other Continuous Families of Distributions with Bounded Support and Applications, World Scientific Publishing, 2004
[5] Další literatura dle konkrétního zaměření práce

Poznámka: 
14.09.2018 - 13:03

Spolehlivost systémů a klinické experimenty

Fakulta: 
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano
WWW: 

Cílem přednášky je předložit matematické principy obecné teorie spolehlivosti systémů a techniky analýzy dat o přežití, spolehlivost komponentních systémů, některé asymptotické výsledky teorie spolehlivosti, koncept cenzorovaných experimentů. Postupy budou ilustrovány na praktických úlohách zpracování dat ze zkoušek životnosti materiálů a z klinického výzkumu.

01.08.2018 - 13:21

Míra a pravděpodobnost

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano
WWW: 

Klíčová slova
Pravděpodobnostní míra, jevy, náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, kovariance, charakteristická funkce, konvergence, limitní věty, normální rozdělení.

01.08.2018 - 13:19

Modelování extrémních událostí

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano

Obsahem předmětu je výklad modelů popisujících extrémní události. Tedy událostí, které se vyskytují s nízkou pravděpodobností, ale mojí značný vliv na chování popisovaného modelu. Vyložena bude teorie rizika, fluktuace náhodných sum a fluktuace náhodného maxima. Dále budou probírány jednotlivá rozdělení vhodná pro modelování extrémních událostí a různé modely a jejich aplikace. Teoretické poznatky budou aplikovány na reálná data.

01.08.2018 - 13:18

Matematická statistika

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano
WWW: 

Nestranné odhady, informační matice, odhady metodou momentů, princip maximální věrohodnosti, eficience, statistická hypotéza, stejnoměrně nejsilnější test, test poměrem věrohodností, neparametrické modely, empirická distribuční funkce, histogram, jádrový odhad hustoty, testy dobré shody, konfidenční množiny, intervaly spolehlivosti.

01.08.2018 - 13:17

Bayesovské principy ve statistice

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano
WWW: 

Cílem přednášky je předložit matematické principy teorie rozhodování s náhodnými prvky, principy optimálních a robustních strategií a jejich vzájemné vazby spolu s výpočetními technikami pro jejich reálné použití. Postupy budou ilustrovány na praktických úlohách z prostředí statistických bodových a intervalových odhadů a testování statistických hypotéz.

01.08.2018 - 13:15

Analogue Electronics (half-course)

Fakulta: 
Trinity College Dublin
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano
WWW: 

This half-course introduces key modelling classifications for analogue electrical signals and systems, leading notably to small-signal analysis of nonlinear components. There is also a focus on amplifiers, notably on operational amplifier configurations. 

01.08.2018 - 09:51

Probability and Statistics

Fakulta: 
Trinity College Dublin
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano

The course delivers a comprehensive pathway through probability theory and calculus, from axioms to applications in statistical design.

01.08.2018 - 09:46

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - AS