Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení teorie řízení

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052385
Fax: 
286890286
Publikace ÚTIA: 
seznam

Logo of ACT Výzkum teorie řízení má v ÚTIA dlouhou tradici. Na začátku šedesátých let minulého století přispěli jeho pracovníci k významnému rozvoji jak metod vstupně-výstupního popisu, tak i metod stavových. V sedmdesátých a osmdesátých letech dosáhli členové oddělení významných výsledků, které zavedly zcela novou oblast celosvětového výzkumu. Mezi těmito výsledky je parametrizace všech regulátorů stabilizujících danou soustavu (známa jako Youla-Kučerova parametrizace) a návrh řídicích systému pomocí polynomiálních rovnic. Od devadesátých let pak vědecké aktivity oddělení zahrnovaly výzkum od robustního řízení až po nelineární systémy.

Aplikovaný výzkum oddělení se v současnosti zaměřuje na numerické metody pro simulace a návrh systémů řízení. Dále se zabývá návrhem a implementací nových metod robotického kráčení.

Teoretický výzkum oddělení v současnosti převažuje a soustřeďuje se na analýzu řízených systémů, návrh jejich řízení a na obecnou teorii dynamických systémů. Zejména pak na:

  • Analýza a návrh robustního řízení lineárních rozlehlých a prostorově rozprostřených systémů.
  • Teoretické a numerické metody pro analýzu a návrh řízení nelineárních systémů, a to i chaotických.
  • Analýza a návrh nelineárních řídicích systémů využívajících vlastností jejich invariantních variet.
  • Topologická teorie dynamických systémů a dynamické systémy na plochách a varietách.
  • Dynamické systémy definované na složitých sítích různého typu.
26.06.2019 - 10:09

Detaily

Ing. Milan Anderle Ph.D.
Ing. Petr Augusta Ph.D.
RNDr. Petra Augustová Ph.D.
Mgr. Zdeněk Beran CSc.
Prof. RNDr. Sergej Čelikovský CSc.
Mgr. Kamil Dolinský Ph.D.
Ing. Jan Ježek CSc.
Prof. Ing. Vladimír Kučera DrSc.
Mgr. Volodymyr Lynnyk Ph.D.
Ing. Mgr. Branislav Rehák Ph.D.
Miroslava Součková